+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Seminarium w Istambule

W ramach realizacji międzynarodowego projektu Improving Transnational Communication – IM.TRA.CO., który realizujemy wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych branży elektromaszynowej z Hiszpanii, Włoch, Serbii i Turcji, w dniach 28 i 29 października 2014 r. odbyło się w Istambule,  trzecie w tym projekcie, seminarium poświęcone ocenie metod komunikacji stosowanych przez ruch zawodowy na poziomie przedsiębiorstwa, branży, a także krajowym i ponadnarodowym oraz roli związków zawodowych w dobie globalizacji stosunków przemysłowych. W spotkaniu wzięło udział po czterech przedstawicieli z krajów partnerskich i trzech z Polski.

W trakcie dyskusji przedstawiono szereg dobrych i złych praktyk (na szczeblu przedsiębiorstwa, branży i krajowym) w budowaniu relacji związków zawodowych z załogami i pracodawcami oraz administracją. W trakcie  seminarium podjęto też próbę wypracowania skoordynowanego systemu komunikacyjnego dla przedstawicieli sektora elektromaszynowego związków działających w All Industrial.