+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Seminarium w Zagrzebiu, zorganizowanym w dn. 23 listopada 2016 r. było ostatnim elementem w realizacji międzynarodowego projektu „ Poznaj swoje prawa , by właściwie kształtować swoja przyszłość”, w którym brali udział przedstawiciele z Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Włoch, Polski i Niemiec . Liderem projektu był Chorwacki Związek Zawodowy Metalowców ( SMH-IS ). Nasz Związek reprezentowała sześcioosobowa delegacja; w sumie w seminarium uczestniczyło ok. 40 przedstawicieli związków zawodowych oraz pięcioosobowa delegacja przedstawicieli niemieckich pracodawców z Saksonii. Spotkanie w Zagrzebiu było podsumowaniem dyskusji rozpoczętych na wcześniejszych seminariach w Sofii i Belgradzie, gdzie głównym przedmiotem dyskusji była realizacja, na gruncie narodowym, praw pracowniczych zawartych w podstawowych dyrektywach Unii Europejskiej, porządkujących prawa pracownicze do informacji i partycypacji w tworzeniu właściwych warunków pracy i płacy ( dyrektywy : 98/59/WE ; 2001/23/WE ; 2002/14/WE ; 2009/38/WE ; 2002/25/WE ; 2011/35/WE) oraz analiza ankiet poświęconych ocenie pracowniczej jakości i efektów pracy związków zawodowych oraz rad pracowniczych w zakresie realizacji praw pracowników zawartych w przepisach krajowych.

Ankiety, w ilości co najmniej 150 sztuk, były podstawą – dla każdego z partnerów projektu – do analizy skuteczności działania dyrektyw oraz oceny zasad implementowania poszczególnych dyrektyw na grunty praw krajowych. Dla Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego analiza ankiet była cennym doświadczeniem, potwierdzającym nasze przekonanie o znaczeniu ruchu zawodowego dla sytuacji materialnej i psychologicznej środowiska pracowniczego, ale też ugruntowała nasze przekonanie o iluzoryczności niektórych krajowych rozwiązań prawnych, stanowiących implementację dyrektywy 2002/14/WE – ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i prowadzenia konsultacji z pracownikami w WE.