+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Wybór musi zostać teraz zatwierdzony przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, wicepremiera Jacka Sasina.

Poprzedni zarząd został odwołany 24 marca, a postępowanie kwalifikacyjne na nowego prezesa i wiceprezesów zostało ogłoszone w ubiegłym tygodniu.

Wśród wymagań na prezesa i wiceprezesów znalazły się: wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy w tym przez co najmniej trzy lata na stanowiska kierowniczych, samodzielnych lub prowadzenie przez tyle czasu działalności gospodarczej. Wymagane były także m.in. wiedza na temat branży i sytuacji PGZ oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne”. W przypadku jego braku kandydat mógł złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie, w terminie 21 dni od powołania do Zarządu Spółki.

Wcześniej zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej składał się z czterech osób. Andrzej Kensbok pełnił rolę jego prezesa, Michał Pietrzyk wiceprezesa a Hubert Stępniewicz i Dariusz Gwizdała pełnili funkcje członków zarządu. Andrzej Kensbok złożył rezygnację z dniem 24 marca, natomiast pozostali trzej członkowie zostali odwołani decyzją Rady Nadzorczej. Po odwołaniu zarządu funkcję członków zarządu pełnili Bogdan Borkowski (p.o. prezesa) i Paweł Olejnik (p.o. wiceprezesa). Teraz otrzymali oni stanowiska wiceprezesów.

Wybrany na nowego prezesa Sebastian Chwałek urodził się 2 maja 1977 r. w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2005-2007 był szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 r. pełnił funkcję radcy Prezesa Rady Ministrów i kierował Departamentem Spraw Parlamentarnych KPRM, współpracując z Wiceprezesem Rady Ministrów, śp. Przemysławem Gosiewskim. W latach 2007-2015 był wicedyrektorem Biura – Szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Klubie Parlamentarnym PiS.

18 listopada 2015 roku został powołany na podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 maja 2017 roku objął funkcję sekretarza stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę departamentu obywatelstwa i repatriacji.

Od stycznia 2018 roku Sebastian Chwałek był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiedzialnym za modernizację armii i wojskową służbę zdrowia. Sprawował też nadzór nad spółkami sektora zbrojeniowego. Od października 2018 roku do stycznia 2020 sprawował stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W końcu stycznia 2020 roku został ponownie mianowany na stanowisko wiceszefa MON, odpowiedzialnego m. in. za nadzór nad modernizacją techniczną wojska. Sebastian Chwałek jest bliskim współpracownikiem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

PGZ poinformowała też oficjalnie, że do Rady Nadzorczej Grupy dołączył kolejny członek, Paweł Sobczyk. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim – kierunek prawo oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Administracja projektami UE (Uniwersytet Szczeciński) i Prawo zamówień publicznych (Uniwersytet Warszawski). W 2015 r. ukończył aplikację radcowską, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Od 2016 r. zatrudniony w kierownictwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Biurze Ministra Obrony Narodowej na stanowisku radcy prawnego. Członek Komitetu Konsultacyjnego przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2018 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych sp. z o.o. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru III w Ministerstwie Aktywów Państwowych