+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

       11.05.2022 roku, w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej z przedstawicielami związków zawodowych. Reprezentantami naszej organizacji byli: Zbigniew Wysocki, Maciej Ostrowski, Krzysztof Kulesza, Krzysztof Krzemiński

Spotkania był poświęcone prezentacji  pt. „Procesowa integracja obszarów wyboru dostawców w Grupie PGZ”.

            Podczas spotkania przedstawicielom związków zawodowych została zaprezentowana prezentacja dotycząca tematyki spotkania oraz próby wyjaśnienia wszystkich wątpliwości zgłoszonych przez przedstawicieli związków zawodowych. Przedstawiciele PGZ S.A., przed rozpoczęciem prezentacji podkreślili, że obecnie proponowany proces nie będzie dotyczyć przejęcia ani zatrudnienia pracowników ze spółek do Centrali Grupy Kapitałowej. Platforma zakupowa nie wpłynie na aktualne zawarte umowy z kontrahentami w spółkach a dostęp do Platformy dla  dostawców jest nieograniczony i bezpłatny.

            Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej podkreślił wagę zrealizowania integracji obszarów dostawców w grupie, uzasadniając swoją wypowiedz  ogromnymi różnicami cen za takie same produkty, sprzedawanymi do spółek grupy oraz przyspieszeniu czasu zakupu poprzez skrócenie czasu negocjacji dzięki wprowadzeniu umów wspólnych oraz ramowych (na początku, działania mają dotyczyć głównie umów długoterminowych, co będzie możliwe dzięki planowaniu zakupów na dany rok). Według Zarządu PGZ S.A. pozwoli to też na optymalizacje liczby dostawców w ramach asortymentu, ale pozostawiając spółkom możliwość zakupu poza obowiązującymi umowami w przypadku nie przystąpienia spółki do umowy.

            Według danych przedstawionych przedstawicielom Związków Zawodowych około 80% wydatków koncertuje się w grupie 524 dostawców, a po przeprowadzaniu analiz wynegocjowane ceny za takie same produkty, są bardzo zróżnicowane.

Integracja ma dotyczyć obszarów takich jak (w nawiasie jest zaprezentowana w trzech przypadkach, przykładowa powtarzalność dostawców proporcjonalnie do ilości spółek do których jest dostarczany produkt):

– Farby i lakiery                                         (1 dostawca – 10 spółek, 2 dostawca – 13 spółek)

– Wiązki                                                     (1 dostawca – 23 spółek, 2 dostawca – 11 spółek)

– Transporty specjalne                               (1 dostawca – 12 spółek, 2 dostawca – 11 spółek)

– Serwis pojazdów własnych

– Flota aut

– Oleje i smary

– System centralnego wydruku

– Usługi ochrony

– System CAD/CAM i PDM/PLM

– Sprzęt serwerowy i sieciowy

– Technologie Forti (firewall itp.)

       Wiceprezes Zarządu Krzysztof Sola podkreślił oszczędności spowodowane procesową integracją zakupów, którymi będzie skrócenie długości procesu wyboru dostawców oraz redukacja liczby procesów w asortymentach objętych centralnymi umowami ramowymi. Polegać będzie to na zarejestrowaniu potrzeby wymaganej przez spółkę na specjalnie przygotowanej platformie, która dzięki podpisanym umowom ramowym będzie mogła zamówić wymagany produkt na podstawie wspólnej umowy, pomijając już procedury negocjacyjne cenny.

            Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przytoczył również przykładowe wdrożone już procesy w grupie takie jak energia, paliwa, itp. Według przedstawionych danych wdrożenie tych procedur pozwoliło na wygenerowanie oszczędności  na poziomie 4,6 % całości wydatków zakupowych.

      Strona związkowa po zapoznaniu z prezentacją oraz przedstawionymi danymi, poprosiła Polską Grupę Zbrojeniową o czas na analizę procesu, w celu dyskusji wewnątrz struktur oraz podjęciu stosowanych decyzji. Terminem wspólnie uzgodnionym został 20 maja 2022 roku. Polska Grupa Zbrojeniowa podkreśliła, że po otrzymaniu akceptacji ze strony społecznej rozpoczną dalsze działania w celu wprowadzeniu procesu.

 

            Po spotkaniu na wniosek naszej organizacji związkowej Wiceprezes Krzysztof Sola, zobowiązał się do zorganizowania spotkania wszystkich przewodniczących reprezentatywnych organizacji związkowych z Zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w miesiącu Czerwcu.