+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

 

Wobec piętrzących się w ostatnim okresie problemów branży zbrojeniowej, w tym głównie z powodu wysysania środków ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej  ( w tym wypłaty, jako dywidenda, kapitałów zapasowych spółek, ograniczania  wypłat z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie nieczynnych mocy produkcyjnych – tzw. PMG, czy wystawianie faktur za  usługi na rzecz spółek i jednoczesne pobieranie pięcioprocentowego  narzutu od każdej transakcji  )  Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego  naszego Związku  zdecydowało o natychmiastowym ogłoszeniu Akcji Protestacyjnej .   

   W komunikacie przesłanym do  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz  Premiera RP stwierdzono m.in.  … wyrażamy zaniepokojenie sytuacją organizacyjną i ekonomiczną Grupy oraz przedstawiamy możliwe do realizacji rozwiązania, mające na celu poprawę istniejącej sytuacji i wzmocnienie potencjału obronnego naszej Ojczyzny. 

   Jednocześnie w przesłanej do organizacji zakładowych uchwale stwierdza się :  Prezydium  przedstawia stronie rządowej listę postulatów do niezwłocznego podjęcia negocjacji                 w sprawie realizacji zgłoszonych dezyderatów.

Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego przekształca się w Komitet Protestacyjny  i  zobowiązuje wszystkie organizacje członkowskie  Sekcji do rozpoczęcia akcji protestacyjnej w przedsiębiorstwach

Postulaty do Rządu RP

Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego ZZPE

z dnia 24.10.2020r.

1.Uznajemy za konieczne powołanie Agencji Uzbrojenia przez Ministra Obrony Narodowej , dlatego zwracamy się do Rządu RP i Parlamentu o jak najszybsze powołanie tej Agencji i zakończenie procedur prawnych i organizacyjnych do końca 2020r.

2. W związku z nierealizowaniem głównych celów dla których została powołana Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. , a więc wsparcie działań proeksportowych i prac badawczo-rozwojowych , domagamy się likwidacji tej spółki , a należące do niej spółki włączenia do tworzonej przez Ministra Obrony Narodowej Agencji Uzbrojenia.

3. Uważamy , że dalsze funkcjonowanie Polskiego Holdingu Obronnego czyli spółki powstałej z przekształcenia PHZ „ BUMAR” jest bezsensowne i domagamy się jej likwidacji , a majątek należy wnieść do Agencji Uzbrojenia.

4. Domagamy się pełnej realizacji zobowiązań offsetowych w wysokości 100% wartości zawartych kontraktów z dostawcami zagranicznymi. Dziś efekty są kompromitujące dla Rządu.

5. Domagamy się zwrotu przedsiębiorstwom środków na utrzymanie nieczynnych mocy produkcyjnych / tzw. PMG/w okresie pokoju /tzw.PMG/ w pełnej wysokości . Dziś proponuje się tylko ok. 20 % tych kosztów a pozostałe 80 % spółki muszą pokryć z własnych środków .

6. Mimo wielokrotnych obietnic Rządu RP , że opracuje nową Strategię Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego na najbliższe 5 lat , nie możemy doczekać się jej realizacji , dlatego domagamy się przedstawienia harmonogramu prac nad tą Strategią tak , aby została przyjęta przez Rząd RP do końca 2020r.

7. Domagamy się wstrzymania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek należących do PGZ na których Zarząd PGZ chce wykreślić ze statutów tych spółek nadzór Ministra Obrony Narodowej .

8. Uważamy za konieczne opracowanie przez Rząd RP Programu Odbudowy Polskiego Przemysłu Lotniczego w oparciu o polskie sprawdzone konstrukcje.

9.  Domagamy się zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w spółkach Przemysłowego Potencjału Obronnego fachowców z długoletnim stażem, ze względu na specyfikę branży zbrojeniowej

10. Wzywamy Rząd RP do pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłowego Potencjału Obronnego celem uzgodnienia harmonogramu realizacji w/w postulatów.