+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

23 marca 2023 r. w siedzibie ZZPE w Warszawie obradowały wspólnie oba organy statutowe naszych struktur : Zarząd Krajowy ZZPE i Rada Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”. Z kronikarskiego obowiązku notujemy, że spotkanie to było ostatnim elementem przygotowań do organizacji wspólnego IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku i Federacji. Na spotkanie zostali zaproszeni również wszyscy przewodniczący ZOZ i MOZ ZZPE i Federacji.

   Obrady poprowadził przewodniczący kol. Stanisław Janas przy 90% frekwencji członków władz statutowych i większości przewodniczących organizacji zakładowych.

   W porządku obrad znalazły się głównie tematy sprawozdawcze : sprawozdanie z działalności merytorycznej Związku i Federacji na szczeblu krajowym, sprawozdanie finansowe z działalności   w 2022 r. i projekt preliminarza budżetowego na rok 2023.

   Sprawozdanie z działalności przedstawił  Przewodniczący S,  Janas wskazując na główne elementy pracy : starania o godziwe podwyżki płac w przedsiębiorstwach w obliczu lawinowo narastającej inflacji ; walkę o dostęp do informacji o zasadach rozwoju branży zbrojeniowej przy narastających zakupach sprzętu i uzbrojenia oraz rozdzielania polskim przedsiębiorstwom udziału w przyszłej produkcji lub serwisowaniu zakupionych produktów wraz z zasadami finansowania nowych wdrożeń.  W swoim wystąpieniu podkreślał rolę i znaczenie  przeprowadzonych szkoleń związkowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz tematyce spotkań organów statutowych. Sprawozdanie z działalności w wersji papierowej otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania ( druk w załączeniu ).

   Sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego w 2022 r. przedstawił pracownik biura Związku kol. Krzysztof Krzemiński wskazując na kilka pozycji, w których koszty nie zmieściły się    w planowanych ramach , w tym głównie koszty łączy internetowych i domen, delegacji służbowych  i kosztów organizacji spotkań organów statutowych. Równoważnikiem zwiększonych w niektórych pozycjach wydatków było przekroczenie na plus wpływów składki członkowskiej oraz przychodów  z działalności gospodarczej ( tj. wynajmu pomieszczeń biurowych ).

   Planowane na rok 2023 przychody przekroczą nieznacznie pół miliona złotych, zaś wydatki (w tym częściowe pokrycie kosztów Zjazdu i szkolenia ) zamkną się podobną sumą.

W głosowaniu nad sprawozdaniami nie było głosów  przeciwnych i wstrzymujących się.

   Sprawozdanie komisji  rewizyjnych przedstawił kol. Robert Staniszewski zwracając uwagę na braki w dokumentacji zakładowych organizacji ZZPE działających w oparciu o zapisy  w ogólnozwiązkowym Krajowym Rejestrze Sądowym i korzystających z subkont konta ZZPE. Ponadto komisja uznała za konieczne przedstawienie – jeszcze przed Zjazdem – sprawozdania finansowego z działalności w okresie : styczeń – maj 2023 w celu ustalenia bilansu całej kadencji. Ponadto komisja zwróciła uwagę, iż przedstawiona dokumentacja nie spełnia wymagań określonych w ustawie o rachunkowości. Na to stwierdzenie odpowiedział Przewodniczący : Zarząd Krajowy otrzymuje sprawozdanie z rzetelnie policzonych kosztów rodzajowych według przyjętych od kilkudziesięciu  lat wzorów przejrzystych dla osób nie koniecznie posiadających  doświadczenie finansowo  – księgowe. Za bilans oraz rachunek zysków i strat przesyłany rokrocznie do Urzędu Skarbowego odpowiada księgowy i nigdy nie były one kwestionowane, zaś ze względu na prowadzenie przez Związek działalności gospodarczej bilanse przesyłane są US w ostatnich dniach czerwca ( w terminie ustawowym).

   W głosowaniu nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej większość była za jego przyjęciem, trzy osoby głosowały przeciwko.

     Stan i przebieg  przygotowań  do IX Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego  Związku i Federacji przedstawił, w imieniu komisji  programowej, kol. Krzysztof Krzemiński przedstawiając listy z liczbą delegatów przypadających na każdą z organizacji międzyzakładowych i zakładowych.  W sumie w Zjeździe weźmie maksymalnie udział  104 delegatów reprezentujących 37 organizacji przynależnych do Związku i Federacji. W trakcie dyskusji, na wniosek Sekretarza ZZPE przyznano jeden więcej mandat dla organizacji z WZM S.A.  w Poznaniu.

   Zarząd Związku i Rada  Federacji  przyjęły i zaakceptowały przedstawione przez kol. Krzysztofa Krzemińskiego zestawienie kosztów udziału poszczególnych delegatów w trybie trzydniowych obrad (w tym jeden dzień to warsztaty szkoleniowe z udziałem prawnika – specjalisty prawa pracy) oraz terminu i miejsca obrad.

  Zjazd odbędzie się w DW STASINDA  w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 14 – 17 maja 2023 r.  Koszt udziału w Zjeździe jest zróżnicowany w zależności od wyboru zakwaterowania.: przy skierowaniu do pokoju jednoosobowego wynosi 980 zł ; zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym to koszt jednostkowy w wys. 830 zł.  Zaproszenia, w tym zaproszenie na szkolenie, zostaną przesłane w końcu tego miesiąca.

  Władze statutowe zobowiązały wszystkie organizacje do przesłania imiennego wykazu delegatów najpóźniej do 15 kwietnia br. (wykazy z liczbą przyznanych mandatów w załączniku)

   Informacja o planowanym w dniu 30 marca br. spotkaniu przedstawicieli Związku  i Federacji                    z przedsiębiorstw Polskiej Grupy Zbrojeniowej wywołała burzliwą dyskusję, by w jej efekcie podjąć i przegłosować (bez głosów przeciwnych) uchwałę  wskazującą na niedopuszczalne ograniczanie praw związkowych do delegowania swoich przedstawicieli na spotkania informacyjne i negocjacje, zobowiązując organizacje związkowe do wstrzymania się od udziału w w/w spotkaniu w przypadku braku zgody PGZ S.A, na udział w nim kol. Andrzeja Sypka.

  Przewodniczący S. Janas poinformował Zarząd i Radę, iż jeszcze w kwietniu br. odbędzie się spotkanie wszystkich przewodniczących z ZOZ i MOZ ze „zbrojeniówki” z Podsekretarzem Stanu nadzorującym tę część polskiego przemysłu w Ministerstwie Aktywów Państwowych p. Andrzejem Śliwką.

   Kończąc ostatnie w tej kadencji posiedzenie organów statutowych Związku i Federacji Przewodniczący S. Janas  stwierdził, iż zaawansowany stan  przygotowań do IX Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego wskazuje, że obrady powinny być nie tylko sprawnie poprowadzone, ale też dostarczą wielu wrażeń także z powodu miejsca, w którym będą prowadzone.  (aj)