+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

        3 września 2020 r. w Poroninie odbyło się pierwsze w tym roku wspólne posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych ”Przemysł Specjalny”,  odkładane wielokrotnie  z  powodu ograniczeń związanych z pandemią.  W trakcie obrad władze statutowe obu struktur zapoznały się z protokołem komisji  rewizyjnych , przyjęły jednogłośnie  sprawozdanie z działalności merytorycznej w 2019 r. oraz realizację ubiegłorocznego preliminarza budżetowego oraz zaakceptowały preliminarz budżetowy na rok 2020. W dyskusji podkreślono, iż kierownictwo realizuje uchwały VIII Zjazdu Związku i Federacji, a na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wydatnego wzrostu liczby członków ZZPE oraz przystąpienia do naszych struktur sześciu nowych organizacji zakładowych.

    W  dyskusji dotyczącej sytuacji społecznej i ekonomicznej spółek, w których działają organizacje zrzeszone w ZZPE lub Federacji ZZ PP „Przemysł Specjalny”,  zwracano uwagę na niepokojącą sytuację w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, która ma zasadniczy wpływ na sytuację produkcyjną i ekonomiczną  w przeważającej liczbie spółek objętych działaniem Związku lub Federacji – przerosty kadrowe, chaos organizacyjny, ciągła zmiana kierownictwa PGZ oraz rosnące zadłużenie Spółki, a także brak realizacji podstawowych zadań do których PGZ powołano – co zaowocowało przyjęciem Stanowiska w sprawie funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej sp. z o.o. , w  których władze statutowe obu organizacji domagają się podjęcia przez rząd działań restrukturyzacyjnych oraz zmian organizacyjnych w systemie zarządzania Grupą ( padł postulat ponownego przekazania akcji PGZ ministrowi Obrony Narodowej ). Ponadto przyjęto – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę w sprawie utrzymania potencjału przemysłu lotniczego ”,  w której postuluje się dokończenie procedury przejęcia przez PGZ Zakładu Napędów Lotniczych  w Rzeszowie ( rozpoczętej w ubiegłym roku i zaniechanej przez obecny Zarząd PGZ ). W uchwale przypomina się , iż bez tego przedsiębiorstwa nie będzie można serwisować samolotów i helikopterów będących aktualnie na wyposażeniu polskiej armii, a właściciel rzeszowskiego zakładu zamierza je zlikwidować co może doprowadzić do obniżenia zdolności obronnych Państwa.  

    Ponadto Zarząd Związku i Rada Federacji przyjęły Stanowisko w sprawie konieczności zwołania, jeszcze w październiku,   Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, w  celu wyjaśnienia wielu wątpliwości związanych z działalności PGZ i przeniesieniem zarządzania spółkami zbrojeniowymi do Ministerstwa Aktywów Państwowych, które – sadząc po dotychczasowych działaniach – zajmuje się głównie wysysaniem środków ze spółek, co w istocie może stanowić zagrożenia dla ich dalszego działania.

 W części poświęconej ocenie działania organów statutowych przeprowadzono analizę sytuacji finansowej Związku i  Federacji w konsekwencji  Zarząd i Rada uznały za konieczne, ze względu na konieczność tworzenia rezerwy finansowej,  podniesienie składki członkowskiej. Taki postulat zgłosiła również  komisja rewizyjna uznając, iż co prawda budżet tegoroczny jest zrównoważony, ale w szybkim tempie wyczerpuje  się rezerwa  finansowa pochodząca ze sprzedaży majątku trwałego, więc należy podjąć  już dziś decyzję  o jej uzupełnieniu w kolejnych latach. Po dyskusji uznano za konieczne podniesienie składki do wysokości 3.00 zł ( trzy złote ) od członków pracujących.  Nowa składka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.  Przy tym wyrażono zgodę na przekazanie darowizn, w tym na rzecz Fundacji  świadczącej pomoc dla kombatantów II wojny światowej mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

W wyniku dyskusji o działalności Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZZPE Zarząd Związku zwrócił się do Przewodniczącego Sekcji o zwołanie w trybie pilnym spotkania Rady Sekcji, po dyskusji przyjęto iż obrady Sekcji odbędą się w dniu 2 października br.