+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

 

        6 września 2022 r. w Skarżysku Kamiennej odbyło się statutowe posiedzenie wspólnego Prezydium Związku i Federacji. Z uwagi na tematykę spotkania , poświęconą głownie analizie sytuacji w  przemyśle zbrojeniowym, w tym w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku.

       Otwierając spotkanie przewodniczący ZZPR Stanisław Janas przedstawił harmonogram wizyt i spotkań kierownictwa Związku na XXX MSPO w Kielcach, wskazując na potrzebę wspólnego udziału przedstawicieli związków zawodowych w targach zbrojeniowych. Następnie Przewodniczący  przedstawił historię starań ZZPE i swoich osobiście dotyczących organizacji spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A, z kierownictwem PGZ, w tym z prezesem Sebastianem Chwałkiem.   Jeszcze w kwietniu br. Prezes Chwałek osobiście poświadczył, iż takie spotkanie PGZ zorganizuje najpóźniej w czerwcu, potem przesunięto termin na wrzesień uznając, iż  kieleckie targi będą doskonałą okazją do organizacji takiej konferencji. Na koniec okazała się, iż w Kielcach odbędzie  się konferencja  PGZ ( zamknięta),  ale jedynie dla prezesów spółek z pominięciem przedstawicieli strony społecznej.

   Odnosząc się do tej sytuacji Prezydium zgodnie stwierdziło, iż takie spotkanie jest konieczne ze względu na szybko zmieniającą się sytuację geopolityczną, w tym wzrastające zagrożenie konfliktem zbrojnym i wynikającymi z tego zagrożenia koniecznościami dla polskiego przemysłu zbrojeniowego z jednej strony, z drugiej zaś narastającymi zakupami broni przez MON za granicą i udziałem przemysłu krajowego w polonizacji  zakupionego uzbrojenia. Załogi muszą wiedzieć z wyprzedzeniem, co, jak i gdzie  z okazałych zakupów rząd  zamierza polonizować ! 

   Prezydium postanowiło, by starania Związku i Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego o dostęp do informacji i zakres polonizacji oraz geograficzne rozmieszczenie planowanej produkcji upublicznić w specjalnej Petycji kierowanej do mediów, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie odłożono do czasu wypracowania stanowiska Rady SKPZ ZZPE. Jednocześnie Prezydium z całą stanowczością podkreśliło, iż lekceważenie dialogu społecznego przez Zarząd PGZ, zasługuje na mocne potępienie i stanowi mocny argument za wznowieniem  Akcji Protestacyjnej ! O tym zdecydują – w ciągu najbliższego miesiąca – organy statutowe Związku i Federacji.

    Drugim istotnym tematem  poruszonym przez Prezydium był poziom zarobków i negocjowanych podwyżek w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. Sekretarz Związku wskazał na trudności z przedstawieniu wiarygodnej analizy poziomu wynagrodzeń w branży zbrojeniowej  (brak reakcji wielu ZOZ na prośbę o wypełnienie odpowiedniej ankiety), tym niemniej z całkowitą pewnością możemy stwierdzić, iż poziom wzrostu płac po wynegocjowanych w pierwszej połowie 2022 r. nawet  jest niższy o połowę  od prezentowanego oficjalnie przez GUS  poziomu inflacji z sierpnia 2022. W związku z tą konstatacją Prezydium zobowiązało o kierownictwo Związku do opracowania projektu stanowiska w sprawie konieczności podnoszenia płac adekwatnych do wzrostu inflacji i przedstawienia go na najbliższe spotkanie Rady SK PZ ZZPE. W dyskusji przedstawiano istotne zagrożenia dla dalszego rozwoju branży PPO, wynikające z ustawicznego spadku wartości wynagrodzeń pracowniczych w „zbrojeniówce” – w tym najistotniejszą : ucieczkę fachowców o unikalnych kompetencjach !