+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

 

     24 lutego 2023 r. obradowało Prezydium Związku i Federacji. Podstawowym tematem obrad było przygotowanie obu struktur do IX Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego ZZPE  i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny” . Przyjęto ustalenia dotyczące przygotowań do Zjazdu, w tym dotyczące liczby delegatów przypadających na poszczególne organizacje oraz wstępnego określenia kosztów udziału w Zjeździe.

     Ponadto Prezydium zapoznało się z informacją przebiegu X  Kongresu OPZZ  oraz niedawno zakończonych wyborach wiceprzewodniczących ( wybiera je Rada OPZZ). Informację o ukonstytuowaniu się kierownictwa OPZZ i rozdziale kompetencji przekazał członek nowo wybranej Rady i nowego Prezydium OPZZ Stanisław Janas.

     Prezydium zapoznało się również z tokiem prac powołanych w ubiegłym roku komisji zjazdowych : organizacyjnej ( Krzysztof Krzemiński, Zbigniew Wysocki, Józef Sroka ), statutowych ( Anna Radzikowska, Maciej Ostrowski, Ryszard Kądziołka), oraz programowej (Adam Jarosiński, Andrzej Sypek, Stefan Sulikowski) .

      I tak komisja organizacyjna IX Zjazdu stwierdziła, iż odbędzie się on w Bukowinie Tatrzańskiej  w Hotelu STASINDA –  w dniach 14 – 17 maja 2023 r. (przyjazd delegatów i gości w niedzielę 14.05.br w godzinach wieczornych ; wyjazd w środę  17.05.br. po śniadaniu). Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Krajowy Związku i Rada Federacji na najbliższym posiedzeniu 23 marca br. W oświadczeniu komisji Hotel STASINDA  dysponuje wystarczającą liczba miejsc by zapewnić komfortowe warunki pobytu  dla 100 delegatów Związku i Federacji. W trakcie Zjazdu odbędzie się również szkolenie z udziałem prawnika – na wzór organizowanych wcześniej tego typu warsztatów szkoleniowych.

       Komisja statutowa zaproponowała wprowadzenie kilku zmian w statutach obu struktur, w tym wydłużenie kadencji władz z czterech do pięciu lat (podobnie wydłużono kadencję w OPZZ), oraz wykreślenie ze statutów instytucji sądu koleżeńskiego. Ponadto wniesiono szereg uwag dotyczących regulaminów wewnątrzorganizacyjnych.