+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Ustawa zwana tarczą antykryzysową” była co prawda konsultowana z partnerami społecznymi całe kilka naście godzin, ale rząd nie uwzględnił żadnego z postulatów zgłoszonych przez organizacje związkowe i pracodawców, wychodząc prawdopodobnie z założenia iż władza daje patent na rozum. Poniżej przedstawiamy zestaw pominiętych przez rząd uwagi i propozycji, które w rzeczowy sposób miały ograniczyć negatywne skutki epidemii. Zestawienie zostało Opracowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
I tak pominięto :
• gwarancję wynagrodzeń pracowniczych w wysokości do 75% przeciętnego wynagrodzenia (ok.
3900 zł), pozostawiając przyjęte przez PIS 50% minimalnego (1300 zł) lub 40 % przeciętnego
(ok. 1950zł),
• objęcie zasiłkiem rodzica opiekującego się dziećmi do lat 12, pozostawiając wersję PIS do lat 8,
• możliwość rekompensowania samorządom części subwencji ogólnej w zakresie utraconych
wpływów, w wyniku wejścia w życie ustawy o COVID-19 (w IV kwartale może zabraknąć na
wynagrodzenia między innymi dla: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, pracowników
samorządowych),
• możliwość obniżenia przez rady gminy wysokości stawek podatku od nieruchomości, związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2020 r.
• ograniczył konstruktywny, realny dialog społeczny na szczeblu centralnym tzn. przywrócił
możliwość, zawartą w projekcie sejmowym, odwoływania przez Premiera członków Rady Dialogu
Społecznego, w praktyce według jego uznania,
• stworzenie Funduszu Płynności przeznaczonego na wspieranie bieżącej działalności
przedsiębiorstw, bez których nie będzie pracowników,
• dodatkowe środki finansowe w wysokości 20 mld zł na wsparcie systemu opieki zdrowotnej
w szczególności na:
1) zakup testów mających na celu stwierdzenie obecności wirusa u osób podejrzanych
o zakażenie, w szczególności personelu medycznego,
2) zakup wyrobów medycznych, w szczególności środków ochrony indywidualnej dla
pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem,
3) zakup sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk intensywnej terapii oraz mobilnych
punktów badawczych,
4) dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia,
• wprowadzenie mechanizmu objęcia wsparciem osób fizycznych i instytucji kultury w związku
z utratą dochodów z odwołanych spektakli lub zajęć edukacyjnych, na podstawie umów
cywilno-prawnych
Czego rząd nie chce dać pracownikom?
• wyższego zasiłku dla bezrobotnych do poziomu rekomendowanego przez Międzynarodową
Organizację Pracy wynoszącego 50% ostatniego wynagrodzenia. Zasiłki dla bezrobotnych
wypłacane są z Funduszy, na które co miesiąc odprowadzane jest ok. 3% od wynagrodzeń
pracowników. Obecny zasiłek ok. 800 zł jest niższy od minimum socjalnego na jedną osobę
wynoszącego ok. 1200 zł. Dzieje się tak w sytuacji, gdy duże grupy pracowników już straciły
pracę lub stracą ją w najbliższym czasie.
• przedłużenia ważności wszystkich pracowniczych badań lekarskich oraz szkoleń
i kursów BHP, w sytuacji kiedy zaprzestano ich realizacji
• możliwości odliczenia od podatku składki związkowej, w sytuacji kiedy wynagrodzenia wielu
pracowników ulegną obniżeniu, a związki będą musiały nasilić swoją działalność statutową.