+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

5 lutego 2013 r. rozpoczęliśmy praktyczną realizację projektu nt. ” Fostering Involvement of Workers in Undertakings” (Wzmocnienie Uczestnictwa Pracowników  w Przedsiębiorstwach), realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Zawodowym Metalowców w Turcji – Birlesik Metal-Is, Federacją Związków Zawodowych Przemysłu z Hiszpanii – Federación de Industria de Comisiones Obreras oraz Związku Zawodowego Metalowców z Serbii – Samostalni Sindikat Metalaca Srbije, a finansowany  w dużej części bezpośrednio przez Komisję Europejską.
Liderem jest ZZPE.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia przemysłu elektromaszynowego, w tym szczególnie sektora motoryzacyjnego poprzez zwiększenie uczestnictwa pracowników w procesy konsultacji i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.    Sektor samochodowy charakteryzuje się  głównie tym, że korporacje zatrudniają pracowników z wielu krajów do wykonywania zadań na różnych etapach produkcji. Szczególnie w ostatnich latach, w wyniku zaistniałego kryzysu ekonomicznego oraz nasilonego procesu globalizacji, w branży dochodziło do licznych fuzji, przejęć i relokacji, a zmiany te stanowią wyzwanie nie tylko dla zarządów przedsiębiorstw międzynarodowych, ale również setek pracowników.  Negatywne skutki podobnych zmian mogą być w pewnym stopniu zredukowane przy zaangażowaniu pracowników w konsultacje i negocjacje z zarządami poprzez wybranych przedstawicieli. Taka możliwość istnieje dzięki europejskiemu prawodawstwu, szczególnie Dyrektywie 2009/38/WE i 2002/14/WE, które dostarczają narzędzi do informowania i konsultowania  pracowników oraz ich partycypacji, jednak pracownicy często nie znają zasad, na których mieliby być włączeniu te procesy konsultacji. Z powodu swojej szczególnej roli – reprezentowania interesów pracowników w przedsiębiorstwach – uznajemy, że  związki zawodowe są w stanie rozprzestrzeniać wiedzę dotyczącą wspomnianych procesów partycypacji wśród grupy docelowej, co jest jednym z głównych celów projektu.

Pierwsze spotkanie w Warszawie, w którym uczestniczyli szefowie branżowych organizacji narodowych, było poświęcone omówieniu zasad współdziałania, przyjęciu podziału zadań i obowiązków oraz ustaleniu priorytetów w wyznaczonych celach. Spotkania następne:  wizyta studyjna w Serbii,  seminarium robocze w Turcji  oraz  konferencja końcowa w Madrycie,  będą poświęcone   wzmocnieniu  ścisłej współpracy branżowych związków zawodowych z krajów członkowskich UE i krajów kandydujących w celu zwiększenia przedstawicielstwa pracowników w międzynarodowych przedsiębiorstwach; zmobilizowaniu wsparcie partnerów społecznych dla przewidywania i zarządzania zmianą, poprzez użycie dostępnych mechanizmów informacji, konsultacji i uczestnictwa ; wzmocnieniu współpracy przedstawicieli pracowników na poziomie międzynarodowych przedsiębiorstw branżowych; zaznajomieniu  partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa z prawodawstwem europejskim w zakresie zwiększenia partycypacji pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych ora przygotowaniu  i upowszechnieniu podręcznika dla przedstawicieli  stron dialogu społecznego, z przykładami dobrych praktyk z wybranych przedsiębiorstw międzynarodowych sektora motoryzacyjnego.