+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

2 października 2020 r. Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego naszego Związku zdecydowała o konieczności kontynuacji akcji protestacyjnej zainicjowanej 25 września br.  przez Prezydium SKPZ ZZPE .

W komunikacie pod spotkaniu Rady stwierdzono    Wobec piętrzących się w ostatnim okresie problemów branży zbrojeniowej, w tym  głównie z powodu wysysania środków ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej  ( w tym wypłaty, jako dywidenda, kapitałów zapasowych spółek, ograniczania  wypłat z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie nieczynnych mocy produkcyjnych – tzw. PMG, czy wystawianie faktur za  usługi na rzecz spółek i jednoczesne pobieranie pięcioprocentowego  narzutu od każdej transakcji  )  Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego  naszego Związku  zdecydowało o natychmiastowym ogłoszeniu Akcji Protestacyjnej .  

    W piśmie przesłanym do  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz Zarządu  Polskiej Grupy Zbrojeniowej  stwierdzono m.in.  … wyrażamy zaniepokojenie sytuacją organizacyjną i ekonomiczną Grupy oraz przedstawiamy możliwe do realizacji rozwiązania, mające na celu poprawę istniejącej sytuacji i wzmocnienie potencjału obronnego naszej Ojczyzny.    Jednocześnie w przesłanej do organizacji zakładowych uchwale stwierdza się :    Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE  przedstawia stronie rządowej listę postulatów  do niezwłocznego podjęcia negocjacji w sprawie realizacji zgłoszonych dezyderatów.                                                                                                                                                                 Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego przekształca się w Komitet Protestacyjny  i  zobowiązuje wszystkie organizacje członkowskie  Sekcji do rozpoczęcia akcji protestacyjnej w przedsiębiorstwach

Uchwała Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE podjęta w dniu 2.10. 2020 r. w Warszawie

  1. Rada zobowiązuje współprzewodniczącego Zespołu Trójstronnego   ds. PPO ze strony społecznej do zwołania w trybie pilnym posiedzenia Zespołu z udziałem wicepremiera Sasina – którego ministerstwo nadzoruje działalność Polskiej Grupy Zbrojeniowej    Tematyka zespołu dotyczyć powinna realizacji postulatów przekazanych   Rządowi.
  2. Rada zobowiązuje Prezydium Sekcji do zorganizowania spotkania z nowym wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim który będzie nadzorował resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa.
  3. Rada powołuje Zbigniewa Wysockiego na koordynatora do współpracy z Sekcją Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność, Jana Siedleckiego do współpracy ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników, Zdzisława Białka do współpracy z Sekcją Lotniczą NSZZ „Solidarność” oraz Tadeusza Mirkiewicza do współpracy z Sekcją Krajową NSZZ „Solidarność”Pracowników Cywilnych MON
  4. Analizując mizerne /brak/efekty sprawowania nadzoru przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nad Polską Grupą Zbrojeniową Rada domaga się przekazanie tego nadzoru Ministerstwu Obrony Narodowej.
  5. Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE w pełni akceptuje postulaty i uchwałę Prezydium Rady Sekcji przyjęte w dniu 24 września br.    i jednocześnie zobowiązuje Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe działające w Sekcji do kontynuowania akcji protestacyjnej do czasu podjęcia przez stronę rządową rozmów i negocjacji w sprawie realizacji zgłoszonych postulatów.
  6. W przypadku braku rzeczowej odpowiedzi – ze strony rządowej – w sprawie zwołania w trybie pilnym Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych z udziałem pana premiera Sasina – Rada Sekcji podejmie dalsze kroki zaostrzające akcję protestacyjną z wykorzystaniem wszystkich procedur przewidzianych prawem – ze strajkiem włącznie.

      7.  Rada Sekcji zobowiązuje Prezydium do wniesienia, do odpowiedniej prokuratury, wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie możliwego złamania prawa przez Zarząd Polskiej    Grupy Zbrojeniowej S.A. poprzez wykreślenie ze statutów spółek podległych zapisów o nadzorze Ministra Obrony, co jest sprzeczne z ustawą z dnia 23.08.2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców