+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl


Kilka minut przed 10:00 rozpoczął się drugi dzień obrad X Kongresu OPZZ. Delegatki i Delegaci będą dziś dyskutować m.in. nad Programem OPZZ na najbliższe lata oraz propozycjami zmian w Statucie.

 Obrady X Kongresu OPZZ rozpoczęły się w czwartek 15 grudnia. Bierze w nich udział blisko trzystu Delegatów i Delegatek z siedmiu branż, którzy wyznaczą nowe kierunki pracy związkowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

Pierwszego dnia obrad wybrano nowego przewodniczącego OPZZ, którym został Piotr Ostrowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący Porozumienia. Delegatki i Delegaci wybrali też przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ. Tę funkcję w kolejnej kadencji obejmie Mateusz Nabiałczyk z ZZG w Polsce.

Drugi dzień obrad:

Obrady otworzył Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika głos zabrał Tomasz Waźbiński. Do zebranych zwrócili się też Roman Datsko – przewodniczący Związków Zawodowych obwodu lwowskiego i Grigorij Osowij – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych z Kijowa.

 

 

Leszek Miętek poprosił o zabranie głosu przez kolejnych przewodniczących Branż OPZZ. Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ Budowlani i przewodniczący Branży „Budownictwo i Przemysł Drzewny” przybliżył aktualny zakres działań Branży.

 

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Oświata i Nauka” prxedstawia najistotniejsze  problemy, z którymi zmagają się nauczyciele i  pracownicy niepedagogiczni.

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kongres przystąpił do prac nad zmianami w Statucie. Propozycje Komisji Statutowej Kongresu przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Popielarz. W sprawie zmian w Statucie OPZZ za opowiedziało się 138 Delegatów, przeciw były cztery osoby i czterech głosujących wstrzymało się od głosu. W komisji statutowej pracował przewodniczący ZZPE Stanisław Janas, 

X Kongres przyjął Uchwałę sprawie określenia kadencji organów OPZZ następującą liczbą głosów: 121 za, 21 przeciw i 8 wstrzymujących się od głosu. Rozpoczynająca się kadencja będzie więc trwała nie 4, a 5 lat.

 

Kongres, po dyskusji przyjął zmiany w kształcie proponowanym przez Komisję Statutową. Najważniejsze z nich to:

 • wprowadzenie zapisu dotyczącego działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. W uzasadnieniu tej zmiany wskazuje się, że  w Polsce występują duże różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w szczególności w obszarze otrzymywanych wynagrodzeń. Należy zatem w dalszym ciągu prowadzić szerokie i kompleksowe działania na rzecz zapewnienia pełnej równości między mężczyznami i kobietami;
 • zapis zawierający dodatkowe przesłanki pozwalające na zawieszenie albo skreślenie z listy organizacji członkowskich OPZZ, które naruszają dobre imię OPZZ bądź działają na jego szkodę;
 • wydłużenie kadencji organów OPZZ do 5 lat. Wprowadzając projekt tej zmiany Komisja Statutowa przekonywała, że wydłużenie kadencji organów OPZZ do pięciu lat jest racjonalne, w szczególności z uwagi na długi proces poszczególnych etapów i procesów wyborczych w OPZZ. Zwrócono przy tym uwagę, że wprowadzanie pięcioletnich kadencji – również z uwagi na poprawę skuteczności działania – jest coraz częściej praktykowane w wielu organizacjach związkowych. 

Następnie przewodnictwo nad obradami przejęła Czesława Sońta (przewodnicząca ZZ Poligrafów), która przekazała głos przewodniczącemu Komisji Programowej Piotrowi Ostrowskiemu, aby przedstawił propozycję Programu OPZZ na kolejną kadencję. Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja nad Programem.

Kilka minut przed 12:00 X Kongres przyjął Program OPZZ na lata 2022-2027.

Zobowiązał się do realizacji w kadencji 2022-2027 poniższych postulatów. Ich realizacja wymaga aktywności wszystkich członkiń i członków wszystkich organizacji członkowskich OPZZ oraz jego struktur terytorialnych i branżowych.

39 wyzwań OPZZ:

 • walczmy razem o wyższe płace w Polsce
 • pracujmy krócej
 • cywilizujmy rynek pracy
 • organizujmy nowych członków
 • poprawmy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej
 • oczekujmy edukacji na najwyższym poziomie
 • domagajmy się sprawnego i dostępnego transportu publicznego
 • zadbajmy o stabilność systemu ubezpieczeń społecznych
 • zwiększmy ochronę liderów związkowych
 • domagajmy się sprawnego sądownictwa i znaczącego skrócenia czasu postępowań
  w sądach pracy
 • ddliczajmy składkę związkową od podatku
 • sprawmy, aby podatki w Polsce były sprawiedliwe
 • przeciwdziałajmy rozwarstwieniom społecznym
 • działajmy wspólnie na rzecz godnych emerytur i rent
 • postawmy na poprawę warunków pracy
 • wzmocnijmy negocjacje zbiorowe i układy zbiorowe pracy
 • sprawnijmy prowadzenie sporów zbiorowych
 • wzmocnijmy partycypację pracowniczą
 • promujmy równość w każdej dziedzinie życia
 • uczyńmy kulturę bezpieczeństwa wspólną sprawą
 • zwiększajmy naszą skuteczność i rozpoznawalność
 • uregulujmy łączenie się i podział związków zawodowych
 • wzmocnijmy związkową reprezentację na poziomie zakładu pracy
 • zagwarantujmy skuteczną komunikację z pracownikami na terenie zakładu pracy
 • wspierajmy rozwój ambitnej polityki mieszkaniowej
 • zapewnijmy, aby polityka klimatyczna uwzględniała postulaty pracownicze i związkowe
 • domagajmy się aktywnej polityki migracyjnej
 • budujmy potencjał nowych organizacji OPZZ
 • podejmijmy wyzwania zdrowotne: demograficzne, kadrowe i finansowe
 • zagwarantujmy prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicielom związków zawodowych
 • zagwarantujmy uwzględnienie kwestii społecznych w zamówieniach publicznych
 • wzmacniajmy równość szans dla osób z niepełnosprawnością
 • dążmy do silniejszej integracji społecznej Unii Europejskiej
 • wprowadźmy prawo do odłączenia się od pracy (prawo do bycia offline)
 • domagajmy się przestrzegania praw człowieka
 • zwiększmy związkową kontrolę nad wypowiedzeniami umów o pracę
 • wzmocnijmy dostęp organizacji związkowych do informacji
 • promujmy społeczną odpowiedzialność biznesu oraz administracji publicznej
 • promujmy dorobek Międzynarodowej Organizacji Pracy