+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim,, w dn. 14 – 16 czerwca br. w pierwszym możliwym terminie po zdjęciu przez rząd części ograniczeń przeciwepidemicznych, odbyło się kilkudziesięcioosobowe spotkanie, na którym udało się zrealizować dwa posiedzenia organów statutowych Związku, Federacji i Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE, a także przeprowadzić szkolenie i warsztaty poświęcone analizie możliwości przeniesienia na grunt polski najlepszych rozwiązań i narzędzi nordyckiego dialogu społecznego w oparciu o kontakty z norweskim ruchem zawodowym.

    W trakcie wspólnego posiedzenia Zarząd  Krajowy Związku i Rada Federacji ZZPP „Przemysł Specjalny” przyjęły szereg uchwał wynikających z obowiązków statutowych, w tym przyjęto

smartcapture

smartcapture

i zaakceptowano jednogłośnie : 

 –  sprawozdanie z działalności Związku i Federacji w 2020 r.

 –  sprawozdanie z wykonania preliminarza  budżetowego w 2020  r.

 –  sprawozdania przewodniczących  komisji rewizyjnych

 –  przyjęcie sprawozdań  z działalności w 2020 r. oraz projektu preliminarza

     budżetowego Związku  i Federacji na rok 2021.

  Przyjęcie powyższych uchwał było poprzedzone sprawozdaniem komisji rewizyjnej, która pozytywnie oceniła zarówno wykonanie budżetu w roku 2020 jak również plan wydatków na rok 2021.

   Ponadto przedyskutowano i przyjęto do realizacji program spotkań i szkoleń związkowych w 2021 r

W toku obrad  przedyskutowano i analizowano sytuację społeczną i socjalną załóg pracowniczych po okresie pandemii  oraz oceniano możliwe skutki wprowadzania w życie postulatów rządowych  tzw.  Nowego Ładu Polskiego.

    Rada Federacji odniosła się również do pisma sygnowanego przez kilka osób z Zarządu NZZP w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych z Poznania, w którym zgłoszono rezygnację z członkostwa w Federacji i SK PZ ZZPE. Rada  Federacji w porozumieniu z Radą Sekcji uznała, że przesłane pismo nie spełnia wymogów formalnych,  by je traktować jako oficjalne zakończenie współpracy, niemniej  podejmuje decyzję o wykreśleniu NZZP w WZM – Poznań S.A. z obu struktur na mocy uprawnień wynikających ze Statutu i Regulaminu działania.

 

                                                               *

   W trakcie obrad ,zarówno organów statutowych Związku i Federacji  jak również SKPZ, szczegółowo analizowano  zasady oraz metodykę powołania przez Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. tzw. zespołu zadaniowego ds. dialogu społecznego, który – według kierownictwa PGZ – ma być formalnym forum konsultacji i negocjacji ze  związkami zawodowymi działającymi w Grupie. Zwrócono przy tym uwagę, iż zespół powoływano na mocy uchwały Zarządu PGZ S.A.  nr 155 z 27 kwietnia 2021 r.  zaś informację o tejże uchwale nasz Związek otrzymał miesiąc później ( już po formalnym ustaleniu składu zespołu ) w dość przypadkowych okolicznościach. Treści powyższej uchwały nie znali również nasi  przedstawiciele : Andrzej Sypek i Zbigniew Wysocki, nieformalnie delegowani do niej na mocy ustnych ustaleń  z Przewodniczącym SK PZ NSZZ „Solidarność”. Obydwaj byli na pierwszym posiedzeniu tegoż zespołu w dniu 7 maja br. W trakcie obrad przekazano podstawowe informacje o planowanej konsolidacji, zapewniając, że tego typu spotkania będą mieć cykliczny charakter . Na razie poprzestano na tym „inauguracyjnym” mimo, iż proces konsolidacji nabiera tempa ( według informacji  przekazywanych nieoficjalnie ).

    W dyskusji negowano nie tylko sposób powołania zespołu, ale również jego skład, gdzie dominującą pozycję mają przedstawiciele NSZZ „Solidarność” mimo, iż SKPZ ZZPE skupia dużo większą liczbę organizacji zakładowych oraz członków zatrudnionych w PGZ S.A. W uchwale zawarto wniosek, iż powołany przez PGZ zespół nie może zastąpić właściwych dla prowadzenia konsultacji i negocjacji zespołów działających od wielu lat według sprawdzonych wzorców.

   Duży niepokój wśród załóg, sygnalizowany w trakcie dyskusji, budzi zapowiadana i będąca w początkowej fazie realizacji konsolidacja przedsiębiorstw. Zwracano zwłaszcza uwagę na fakt niekonsultowania tego procesu i zasad jego wdrażania z ruchem związkowym, gdyż dotychczasowe tzw. konsultacje są  zwyczajną manipulacją opinii publicznej i wprowadzaniem „na miny” związków zawodowych w kwestii tak zwanych „wspólnych ustaleń”.

   Po dyskusji uznano za konieczne przyjęcie uchwały, w której podkreśla się możliwość kontynuacji Akcji Protestacyjnej, zainicjowanej we wrześniu ubiegłego roku w przypadku braku odpowiedniej reakcji na pisma skierowane do Zarządu PGZ S.A.  

   Zarząd Krajowy ZZPE przyjął ponadto uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji Ochrony Zatrudnienia i Praw Pracowniczych, założonej przez Związek w2008 roku.

                                                             *