+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

STATUT

Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
(tekst jednolity, przyjęty na Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 26.pażdziernika 2007 r. i zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ; 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30 )

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

Związek jest spadkobiercą postępowych i patriotycznych tradycji i doświadczeń ruchu zawodowego działającego w przemyśle elektromaszynowym od 1908 r.

Art.2

  1. Ilekroć w Statucie jest mowa „Związek” rozumie się przez to ogólnokrajowy Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.
  2. Ilekroć w Statucie mowa o jednostce organizacyjnej Związku rozumie się przez to „Zakładowa Organizacja Związkowa” lub „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa”.

Art. 3.

  1. Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego jest organizacją niezależną, dobrowolną, i samorządną.
  2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.

Związek w działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej.

Art. 5.

Związek posiada osobowość prawną.

Art. 6.

Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych oraz współpracować z innymi organizacjami.

Art. 7.

Związek może tworzyć przedstawicielstwa terenowe.

Art. 8.

Związek działa przez władze i organy określone w statucie.

Art. 9.

Siedzibą Związku jest miasto Warszawa

Rozdział II
Cel i działania Związku

Art. 10.

1. Celem Związku jest :
– walka o prawa i interesy swych członków, o poziom życia ich i ich rodzin;
– wspieranie i promowanie inicjatyw mających na celu zapobieganie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności osób niepełnosprawnych, kobiet oraz innych grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Związek reprezentuje swych członków w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych.

Art. 11.

Związek realizuje swoje cele korzystając ze wszelkich uprawnień związków zawodowych określonych w ustawie o związkach zawodowych, innych ustawach i przepisach prawa oraz konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, a w szczególności:
1. opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących zatrudnienia i wynagradzania za pracę, świadczeń socjalnych i społecznych, warunków pracy i środowiska, polityki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego oraz innych dziedzin polityki socjalno-bytowej, społecznej i gospodarczej, a także uczestniczenia w pracach nad tymi projektami i występowanie do właściwych organów władzy i administracji z inicjatywami w tym zakresie;
2. dokonywanie społecznych kontroli przestrzegania prawa w dziedzinach warunków pracy, płac i zatrudnienia, doświadczeń socjalnych, ochrony zdrowia i środowiska oraz podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie;
3. prowadzenie okresowych badań i analiz kształtowania się poziomu płac i dochodów oraz kosztów utrzymania pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin;
4. zgodnie z przepisami prawa inicjowanie, negocjowanie, zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy, zakładowych umów zbiorowych, zakładowych systemów wynagradzania i innych porozumień i umów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych oraz nadzorowanie ich przestrzegania, realizowane przez właściwe struktury Związku;
5. uzgadnianie przez Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe ustaleń w zakładach pracy:
a) systemów wynagradzania i związanych z nimi regulaminów nagród i premiowania,
b) zasad wykorzystywania środków celowych na rzecz działalności socjalno-bytowej i mieszkaniowej,
c) rozkładów czasu pracy;

6. zajmowanie przez Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe stanowiska wobec kierownika zakładu pracy i organów przedsiębiorstwa oraz zarządów we wszystkich sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładu pracy;
7. zajmowanie, zwłaszcza w odniesieniu do członków Związku, przez Zakładowe Międzyzakładowe Organizacje Związkowe, stanowisk we wszystkich indywidualnych sprawach pracowników, wynikających ze stosunku pracy;
8. podejmowanie, na wniosek pracowników nie będących członkami Związku, obrony ich praw pracowniczych, jeśli wyrazi na to zgodę Zakładowy lub Międzyzakładowy organ Związku;
9. udzielanie prawnej pomocy członkom Związku i zakładowym strukturom Związku, podejmowanie na ich wniosek interwencji oraz występowanie w ich imieniu i na ich wniosek przed sądami i innymi organami, w sprawach wynikających ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i uprawnień związkowych;
10. nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy międzynarodowej z organizacjami i zrzeszeniami związkowymi w oparciu o zasady jedności i braterstwa ruchu zawodowego w walce o postęp społeczny, prawa związkowe i swobody demokratyczne;
11. zgodne z prawem działania na rzecz rozwiązywania sporów zbiorowych i korzystanie z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu;
12. promowanie, wdrażanie i realizację inicjatyw na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz innych grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

Art. 12.

Szczegółową procedurę udziału Związku w rozwiązywaniu sporów zbiorowych i korzystania przez Związek z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu określa, zgodny z prawem regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy Związku.
Rozdział III
Struktura organizacyjna Związku i jego organy

Art. 13.

1. Związek ma czterostopniową strukturę, którą tworzą:
1) Zakładowe Organizacje Związkowe;
2) Międzyzakładowe Organizacje Związkowe
3) terenowe struktury Związkowe;
4) Zarząd Krajowy Związku.
2. Zakładowa i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa posiada wszelkie kompetencje i uprawnienia wynikające z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa.
3. W zależności od potrzeb i wielkości Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe mogą tworzyć wedle swego uznania struktury wewnętrzne.
4. Zakładowe i Międzyzakładowe struktury Związku posiadają osobowość prawną.

Art. 14

1. Władzami Związku są:
1) Zjazd Związku – na szczeblu ogólnokrajowym;
2) Zebranie Ogólne (Konferencja Delegatów) – na szczeblu Zakładowym i Międzyzakładowym;
3) Zebranie Ogólne przewodniczących Zakładowych i Międzyzakładowych struktur związkowych na szczeblu terenowym.
2. Organami Związku są:
1) w Zakładowej i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej:
a) Zarząd;
b) Prezydium Zarządu;
c) Komisja Rewizyjna.
2) w terenowej strukturze Związkowej:
a) kolegium przewodniczących (przedstawicieli) Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych;
3) w Ogólnokrajowej Organizacji Związkowej:
a) Zarząd Krajowy Związku;
b) Prezydium Zarządu Krajowego Związku;
c) Komisja Rewizyjna Związku.
3. Zarząd Krajowy, Prezydium Zarządu oraz Komisja Rewizyjna działają na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zarząd regulaminów działania.

Art. 15

Związkowy Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwały Zjazdu, w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy Związku.
Art. 16
Władza Związku stopnia zakładowego i międzyzakładowego określa, w drodze regulaminu, wewnętrzną strukturę organizacyjną, kompetencje, nazwy i liczebność organów, tryb dokonywania ich wyboru i odwoływania, wysokość składki członkowskiej, zasady działania oraz wszelkie inne sposoby dotyczące jej działania, wynikające z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa, które nie są regulowane Statutem, a także program i kierunki działania zgodne z celami Związku.
Art. 17
W zakładach pracy, w których jest mniej niż 10 członków, nie jest tworzona Zakładowa ani Międzyzakładowa Organizacja Związkowa. Funkcje i zadania Związku wobec tych członków spełnia przedstawiciel wybrany przez tych członków.

Art. 18
Kadencja organów władz Związku trwa 4 lata.
Art. 19
1. Zjazd Związku jest najwyższą władzą Związku.
2. Delegaci na Zjazd są wybierani zgodnie z ordynacją wyborczą zatwierdzona przez Zarząd Krajowy Związku.
3. Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian;
2) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Związku;
3) wybór przewodniczącego Związku;
4) wybór członków Zarządu Krajowego Związku i Komisji Rewizyjnej Związku;
5) zatwierdzenie ordynacji wyborczej w części dotyczącej wyboru członków Zarządu Krajowego
Związku, Komisji Rewizyjnej Związku oraz przewodniczącego Związku;
6) przyjmowanie sprawozdań z działalności organów ogólnokrajowej struktury Związku i udzielanie
absolutorium.
4. Obrady Zjazdu są ważne jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nich co najmniej 50 % + 1 delegatów; w terminie II – bez względu na liczbę delegatów, pod warunkiem reprezentowania przez nich co najmniej 50 % Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych.
Art. 20
1. Zarząd Krajowy Związku jest naczelnym organem Związku.
2. Zarząd składa się z przewodniczącego i członków wybranych na Zjeździe. Liczbę członków Zarządu określa Zjazd Związku.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera członków Prezydium, w tym wiceprzewodniczących i sekretarza zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością Związku w okresie między Zjazdami Związku, a także podejmuje uchwały i decyzje zgodnie z kompetencjami, do których należy w szczególności:
1) określanie zadań Związku, podejmowanych dla realizacji celów Związku;
2) podejmowanie decyzji w sprawach układów zbiorowych;
3) podejmowanie decyzji o przynależności Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych;
4) uchwalanie budżetu Związku;
5) zatwierdzanie bilansu Związku;
6) przyjmowanie uchwał i decyzji w sprawach działalności inwestycyjnej Związku;
7) przyjmowanie większością 2/3 głosów członków Zarządu decyzji o wielozakładowych strajkach;
8) nadzorowanie pracy Prezydium Związku;
9) uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Zjazd Związku;
10) uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych dla swoich kompetencji;
11) zawieszanie w czynnościach członków Prezydium Związku;
12) podejmowanie decyzji w sprawie powołania sekcji branżowych;
13) przyjmowanie analiz dotyczących poszczególnych środowisk i grup zawodowych Związku;
14) zwoływanie Zjazdów Związku.
Art. 21
1. Prezydium Związku jest organem wykonawczym Związku, w okresach między posiedzeniami Zarządu Krajowego Związku i podejmuje decyzje we wszelkich sprawach, z wyłączeniem zastrzeżonych w Statucie dla władz Związku lub innych organów Związku.
2. Prezydium składa się z przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczących, sekretarza Związku, oraz członków wybranych przez Zarząd Krajowy. Liczbę członków Prezydium określa Zarząd Krajowy Związku.
3. Prezydium zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Prezydium przedstawia Zarządowi Krajowemu Związku sprawozdania ze swej działalności każdorazowo na jego posiedzeniu.
Art. 22
Regulaminy działalności Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, zatwierdza Zarząd Krajowy Związku.
Art. 23
1. Komisja rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku.
2. W skład Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Krajowego Związku.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzą: przewodniczący i zastępcy – tworzący Prezydium Komisji oraz członkowie.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż co sześć miesięcy.
5. Posiedzenia Komisji są zwoływane również na wniosek Zarządu Krajowego Związku, Prezydium Związku lub 1/3 członków Komisji, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
6. Do kompetencji Komisji należy:
1) kontrola realizacji uchwał i przestrzegania Statutu oraz regulaminów tworzonych na jego podstawie;
2) kontrola zgodności gospodarki finansowej i majątkowej z budżetem Związku;
3) opiniowanie projektów budżetowych i projektów bilansów Związku;
4) przedkładanie Zjazdowi Związku i Zarządowi Krajowemu Związku sprawozdań z wyników
kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających;
5) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Krajowego Związku i Prezydium
Związku.
Art. 24
1. Przewodniczący Związku:
1) reprezentuje Związek wobec organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych i społecznych krajowych i zagranicznych, w szczególności przedstawia stanowisko Związku w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych;
2) podejmuje doraźne decyzje dotyczące działalności Zarządu Krajowego Związku z wyjątkiem spraw
zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Związku i Zarządu Krajowego Związku;
3) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Związku;
4) działa w imieniu Związku w zakresie zaciągania zobowiązań, zawierania umów i podpisywania
dokumentów w trybie wykonania uchwał Zjazdu lub Zarządu Krajowego Związku;
5) kieruje całością działań Zarządu Krajowego Związku i reprezentuje go przed Zjazdem Związku.
2. Wiceprzewodniczący i sekretarz związku.
1) reprezentują Związek i działają w jego imieniu w granicach umocowania;
2) odpowiadają za działania w zakresie powierzonych im kompetencji przez Zarząd Krajowy,
Prezydium Zarządu Krajowego Związku lub przewodniczącego Związku.
Rozdział IV
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
Art. 25
1. Członkiem Związku może być pracownik, emeryt lub rencista z zakładu pracy, w którym działa Zakładowa lub Międzyzakładowa Organizacja Związkowa.
2. Członkiem Związku może być również osoba czasowo pozostająca bez pracy lub bezrobotna, o ile prawa członkowskie nabyła będąc pracownikiem zakładu pracy, o którym mowa w ust. l.
3. Przyjęcie na członka Związku następuje po złożeniu deklaracji przystąpienia.
Art. 26
1. Do okresów członkostwa w Związku zalicza się okresy:
a) przynależności do zakładowych organizacji związkowych, które utworzyły Związek,
b) odbywania służby wojskowej.
2. Decyzje w przypadkach szczególnych, dotyczących zaliczenia okresów członkostwa w Związku, podejmuje właściwy organ Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
Art. 27
1. Członek Związku ma prawo:
1) uczestniczyć w pracach Związku;
2) występować z wnioskami i postulatami do właściwych organów Związku w sprawach będących
w kompetencjach Związku;
3) uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów Związku rozpatrujących sprawę dotyczącą
osobiście jego osoby;
4) korzystać z obrony swych praw i interesów pracowniczych;
5) korzystać z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku w sposób zgodny z zasadami
określonymi przez Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej;
6) być na bieżąco i na żądanie informowanym o działaniach Związku.
2. Każdy członek Związku ma bierne i czynne prawo w wyborach do władz i organów Związku na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.
Art. 28
Członek Związku ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu Związku, wydanych na podstawie Statutu, regulaminów Związku
oraz uchwał władz i organów Związku;
2) uczestniczyć w pracach Związku;
3) opłacać składkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w Zakładowej lub Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej, do której przynależy.
Art. 29
Członek Związku, który nie wykonuje uchwał władz i organów Związku, nie przestrzega postanowień Statutu Związku lub regulaminów Związku wydanych na podstawie Statutu może zostać ukarany:
1) upomnieniem lub naganą;
2) skreśleniem z listy członków Związku.

Art. 30
1. Decyzję o ukaraniu podejmuje odpowiedni organ Związku.
2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który podjął decyzję o ukaraniu.
Rozdział V
Zasady działania Związku
Art. 31
1. O ile Statut nie stanowi inaczej władze i organy Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w obecności więcej niż połowy swoich członków.
2. Uchwały i decyzje władz i organów Związku są ważne, jeśli głosowało za ich przyjęciem więcej niż połowa obecnych na posiedzeniu.
3. Wybory władz Związku są tajne.
4. Liczba kandydatów w wyborach nie może podlegać ograniczeniu.
5. Odwoływanie z funkcji pełnionej z wyboru lub powołania, następuje w trybie, w jakim dokonano wyboru lub powołania.
Rozdział VI
Majątek Związku
Art. 32
1. Majątek Związku służy prowadzeniu działalności statutowej Związku.
2. Majątek Związku powstaje ze składek oraz dotacji, subwencji, zapisów i darowizn.
3. Majątek powstaje również z dochodów z działalności gospodarczej.
Art. 33
1. Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.
2. Dochody mogą pochodzić
a) ze składek członkowskich opłacanych przez Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe;
b) z darowizn , zapisów i dotacji oraz składek wspierających;
c) z działalności gospodarczej oraz działalności dochodowej innej niż gospodarcza, zwanej dalej
„działalnością dochodową”.
3. Majątek żadnej jednostki organizacyjnej Związku nie może być przedmiotem egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązań innej jednostki organizacyjnej Związku i z zobowiązań Zarządu Krajowego Związku.
Art. 34
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarczą mogą prowadzić Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe oraz Zarząd Krajowy Związku. Każda z jednostek organizacyjnych Związku wymienionych w ust. 2 może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi.
3. Za działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność jednostka organizacyjna, która ją prowadzi, a w przypadku działalności wspólnej, odpowiedzialność jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą jest solidarna.
4. Podjęcie decyzji o działalności gospodarczej przez jakąkolwiek jednostkę organizacyjną nie wymaga zgody innej jednostki organizacyjnej.
5. Dochody z działalności gospodarczej zasilają majątek jednostki organizacyjnej, która je prowadzi.
6. Każda jednostka organizacyjna wymieniona w ust. 2 może nabywać i zbywać prawa oraz składniki majątkowe, a także zaciągać zobowiązania i zawierać umowy w granicach własnego majątku.
7. Każda jednostka organizacyjna Związku wymieniona w ust. 2 ma prawo prowadzić własny rachunek bankowy, samodzielnie podejmując decyzje w tym zakresie.
Art. 35
1. Każda Zakładowa i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ma prawo do posiadania własnego majątku.
2. Majątek Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej zasilają składki członków zrzeszonych w tej strukturze, dotacje oraz subwencje, zapisy i darowizny na rzecz tej struktury, a także dochody z działalności gospodarczej.
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Zakładowa lub Międzyzakładowa Organizacja Związkowa.
4. Wysokość składki członkowskiej z zakładów pracy, w których nie są utworzone Zakładowe lub Międzyzakładowe Organizacje Związkowe określa Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
5. Każda Zakładowa Organizacja Związkowa może tworzyć własny Fundusz Strajkowy, określając zasady jego zasilania i wykorzystywania.
Art. 36
1. Majątek centralnej jednostki organizacyjnej Związku zasilają odpisy od składek zbieranych przez Zakładowe Organizacje Związkowe oraz dotacje, subwencje, zapisy i darowizny na rzecz tej jednostki organizacyjnej, a także dochody z działalności gospodarczej.
2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1, ustala Zarząd Krajowy Związku po uprzednich konsultacjach ze wszystkimi organizacjami zakładowymi.
3. Zarząd Krajowy Związku podejmuje decyzję o utworzeniu, sposobach zasilania
oraz wydatkowania Funduszu Strajkowego Związku.
Art. 37
1 Zakładowe Organizacje Związkowe mogą podejmować decyzje w sprawach pieniężnych i rzeczowych świadczeń dla członków Związku zrzeszonych w tych organizacjach.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. l, Zakładowe Organizacje Związkowe przyznają na podstawie regulaminów przyjętych przez ich organy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Art. 38
1. Związek może posiadać odznaki zewnętrzne.
2. Rodzaje i wzory odznak zatwierdza Zarząd Krajowy Związku.
Art. 39
Interpretacja postanowień Statutu, jak również rozstrzyganie w sprawach nie objętych Statutem, należy do Zarządu Krajowego Związku.
Art. 40
1. Do składania w imieniu Związku oświadczeń praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, posiadający w tym zakresie pełnomocnictwo Zarządu Krajowego Związku.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie realizacji Uchwał Prezydium Zarządu Krajowego.
Art. 41
Do wykonywania zastępstwa prawnego i podpisywania dokumentów w imieniu Związku uprawnione są osoby imiennie upoważnione przez Zarząd Krajowy Związku.
Art. 42
1. Zjazd Związku jest uprawniony do rozwiązania Związku oraz określenia zasad trybu jego likwidacji.
2. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez zjazd.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku jest ważna, jeśli głosuje za jej przyjęciem, co najmniej 2/3 przedstawicieli uczestniczących w obradach Zjazdu.
4. W przypadku rozwiązania Związku Zakładowe Organizacje Związkowe mogą przekształcić się w samodzielne Zakładowe Organizacje Związkowe.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, organ władzy Zakładowej Organizacji Związkowej uchwala Statut i podejmuje decyzje w sprawie rejestracji związku zawodowego w sądzie.
Art. 43
Związek posługuje się pieczątkami:
a) podłużną, zawierającą pełną nazwę Związku i adres;
b) okrągłą, zawierającą pełną nazwę Związku z siedzibą oraz napis: Zarząd Krajowy.