+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

STATUT

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego, Silnikowego, Mechanicznego, Precyzyjnego i Chemicznego „PRZEMYSŁ SPECJALNY” (przyjęty na Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 26.pażdziernika 2007 r. i zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30)

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego, Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego „ Przemysł Specjalny”, zwaną dalej: Federacja ZZP – Przemysł specjalny (skrót: Federacja) jest ogólnokrajową organizacją/ związkową działającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Federacja posiada osobowość prawną.

Art. 2

 1. Członkiem Federacji zostanie organizacja związkowa w następstwie złożonego oświadczenia woli w trybie zgodnym ze Statutem i podjęcia uchwały przez Radę Federacji.
 2. Członkostwo Federacji nie ogranicza niezależności i samorządności członka, wynikających z ustawy o związkach zawodowych.

Art. 3

 1. Federacja działa na podstawie: Statutu, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o związkach zawodowych, innych ustaw oraz międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.
 2. Federacja jest samorządna w swej działalności statutowej, niezależna od organów administracji państwowej i gospodarczej.

Art. 4

 1. Federacja może prowadzić współpracę i zawierać porozumienia i umowy  z innymi organizacjami związkowymi krajowymi i zagranicznymi.
 2. Federacja może być członkiem ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej.
 3. Federacja nie może zrezygnować ze swej niezależności i samorządności na rzecz jakichkolwiek struktur.

Art. 5

Federacja jest związkową instancją odwoławczą w sprawach konfliktów pracowniczych wynikłych w obszarze działania swego członka.

Art. 6

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Art. 7

Federacja działa przez organy wymienione w Statucie.

Art. 8

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a podmiotowy zakres działania stanowią organizacje związkowe działające w przedsiębiorstwach sektora zbrojeniowego, a w szczególności przemysłu lotniczego i silnikowego, mechanicznego, elektronicznego, precyzyjnego i chemicznego.
 2. Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa ul. Długa 29

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Federacji

Art. 9

Ogólnym celem Federacji jest wspieranie swym autorytetem  i możliwościami organizacyjnymi wspólnych lub indywidualnych statutowych działań swych członków.

Art. 10

W szczególności celem Federacji jest:

 1. Obrona praw i interesów społeczno-zawodowych bytowych i kulturalnych pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin.
 2. Tworzenie korzystnych warunków realizacji zadań społeczno-gospodarczych.
 3. Współdziałanie w kształtowaniu aktywności i etyki społeczno-zawodowej ludzi pracy.
 4. Wspieranie i promowanie inicjatyw mających na celu zapobieganie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności osób niepełnosprawnych , kobiet oraz innych grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

Art. 11

Do osiągnięcia celów Federacji dąży się przede wszystkim przez:

 1. Koordynowanie działań członków na rzecz realizacji celów stojących przed ruchem związkowym;
 2. Reprezentowanie członków wobec organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych i społecznych, prowadzenie społecznej kontroli nad działalnością tych organów w zakresie spraw uregulowanych ustawą o związkach zawodowych;
 3. Występowanie z inicjatywą i współdziałanie w tworzeniu projektów aktów prawnych mających istotne znaczenie dla ludzi pracy;
 4. Prowadzenie na rzecz członków działalności organizatorskiej w zakresie szkolenia, świadczeń socjalnych i ochrony pracy;
 5. Świadczenie pomocy organizacyjno-prawnej członkom w ich statutowej działalności;
 6. Współpracę z organizacjami zawodowymi krajowymi i zagranicznymi;
 7. Działalność analityczno-badawczą i informacyjno-propagandową.

ROZDZIAŁ III – Członkowie Federacji

Art. 12

Członkiem Federacji na warunkach określonych w art. 2 może być każda organizacja związkowa istniejąca w obszarze objętym działalnością Federacji wyrażająca i realizująca wolę współdziałania na zasadach określonych Statutem Federacji i nie będąca członkiem innej ogólnokrajowej organizacji związkowej.

Art. 13

 1. Członkowie Federacji mają prawo do współdecydowania i uczestniczenia w działalności Federacji.
 2. W szczególności członkowie Federacji mają prawo do:
  1)  czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do organów, komisji, sekcji i zespołów Federacji, a także w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Federacji, zgodnie z regulaminem wyborów;
  2)  współdecydowania o Statucie, programie i planach działania Federacji;
  3)  korzystania z pomocy prawnej, organizacyjnej, z prowadzonej przez nią działalności socjalnej, szkoleniowej i informacyjno-propagandowej;
  4)  współudziału w kontrolowaniu działalności organów Federacji i osób funkcyjnych pochodzących z wyboru, wnioskowania zmian ich składu.
 3. Członek Federacji realizuje prawa wymienione w ust. 2 poprzez desygnowanych imiennie delegatów. Każdą zakładową organizację członkowską reprezentują delegaci wybrani przez uprawniony organ tych organizacji proporcjonalnie do liczby jej członków.

Art. 14

 1. Członkowie Federacji zobowiązani są do:
  1) uczestniczenia w realizowaniu programów i planów działania Federacji,
  2) popierania działań Federacji i reprezentowanych przez nią stanowisk,
  3) uczestniczenia poprzez swych delegatów w pracach organów, komisji, sekcji i zespołów Federacji,
  4) terminowego wnoszenia składek na zasadach określonych przez Radę Federacji,
  5) realizowania-środkami i sposobami zgodnymi ze swymi Statutami-uchwał organów Federacji.
 2. Członkowie Federacji winni dążyć do ujednolicenia ram organizacyjnych, według których działają ich organizacje, a przede wszystkim okresu i terminów kadencji swych organów.

ROZDZIAŁ IV – Organy Federacji

Art. 15

 1. Organy Federacji wybierane są przez członków w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję.
 2. Uchwały organów Federacji przyjmowane są zwykłą większością głosów,  z wyjątkiem spraw o których mowa w art. 17 ust. 4 pkt. 11 i art. 18 ust. 4 pkt. 14.
 3. Przed podjęciem uchwały w sprawie szczególnie ważnej dla ogółu członków organy Federacji zobowiązane są do przeprowadzenia konsultacji umożliwiających wypowiedzenie się w przedmiotowej sprawie członkom i reprezentowanym przez nich załogom.

Art. 16

Organami Federacji są:

 1. Zjazd Federacji
 2. Rada Federacji
 3. Komisja Rewizyjna

Art. 17

 1. Zjazd Federacji jest najwyższym organem Federacji i uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji jej dotyczących.
 2. Zjazd Federacji stanowią delegaci określeni w art. 13 pkt.3.
 3. Zjazd jest prawomocny jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nich co najmniej 50% plus jeden delegatów – w terminie drugim: bez względu na liczbę delegatów pod warunkiem reprezentowania przez nich co najmniej 50% struktur zakładowych Federacji.
 4. Zjazd Federacji w szczególności:
  1) uchwala Statut Federacji i jego zmiany,
  2) uchwala program działania Federacji.
  3) zatwierdza regulamin wyborów, regulaminy obrad i działania organów Federacji, a także związkowego Sądu Koleżeńskiego,
  4) wybiera imiennie i odwołuje przewodniczącego Federacji oraz pozostałych członków Rady Federacji, komisji rewizyjnej i Związkowego Sądu Koleżeńskiego,
  5) decyduje o utracie członkostwa  w Federacji,
  6) decyduje o przyjęciu przez Federację działalności gospodarczej oraz inwestycji,
  7) decyduje o przystąpieniu i o wystąpieniu Federacji z ponad federacyjnych struktur związkowych,
  8) przyjmuje sprawozdania z działalności pozostałych organów Federacji, a także Związkowego Sądu Koleżeńskiego,
  9) udziela absolutorium Radzie Federacji,
  10) jest instancją odwoławczą od uchwał pozostałych organów Federacji, a także Związkowego Sądu Koleżeńskiego,
  11) decyduje o rozwiązaniu Federacji – przy czym wymagane jest głosowanie za uchwałą co najmniej dwóch trzecich członków Federacji – oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.

Art. 18

 1. Rada Federacji kieruje działaniem Federacji w okresach między posiedzeniami Zjazdu Federacji.
 2. Radę Federacji stanowią:
  1) Przewodniczący Federacji,
  2) Wiceprzewodniczący Federacji w liczbie określonej przez Radę Federacji oraz Sekretarz Rady Federacji,
  3) Członkowie Rady Federacji wybrani przez Zjazd Federacji.
 3. Rada Federacji realizuje uchwały Związków i podejmuje uchwały z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Związków wymienionych w art. 17 ust.4.
 4. Rada Federacji w szczególności :
  1) opracowuje projekty dokumentów, o których mowa w art. 17 ust.4 oraz zmian do nich i przedstawia je do zatwierdzenia Zjazdu Federacji,
  2) sporządza i realizuje plany działania Federacji,
  3) reprezentuje Federację wobec organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych i społecznych krajowych i zagranicznych,
  4)  koordynuje i kieruje zbiorowymi działaniami członków Federacji,
  5) ustala i organizuje stosowne formy protestu przewidziane statutem organizacji związkowych – członków Federacji na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych,
  6) wyznacza osoby uprawnione do działania w imieniu Federacji – w zakresie zaciągania zobowiązań, zawierania umów, podpisywania dokumentów finansowych i materiałowych,
  7) powołuje stałe lub doraźne komisje, sekcje i zespoły,
  8) zarządza majątkiem i prowadzi gospodarkę Federacji,
  9) organizuje biuro Federacji i kieruje jego pracą,
  10) organizuje i przygotowuje posiedzenia organów, komisji, sekcji i zespołów Federacji, wykonuje na ich rzecz prace organizacyjno-biurowe,
  11) określa  wysokość składki członkowskiej po uprzedniej konsultacji ze wszystkimi organizacjami zakładowymi,
  12) uchwala ordynację wyborczą na Zjazd Delegatów,
  13) uchwala zwołanie Zjazdu Federacji w trybie nadzwyczajnym na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek 20% delegatów na Zjazd Federacji.
 5. Posiedzenia Rady Federacji są organizowane nie rzadziej niż raz w kwartale.
 6. Kadencja Rady Federacji liczona jest dla wszystkich jej członków i trwa cztery lata.
 7. Decyzje Rady Federacji podejmowane są w formie uchwał.

Art.19

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością organów komisji, zespołów, agend Federacji, a także osób funkcyjnych pochodzących z wyboru, sprawdzając zgodność ich działania z dokumentami wewnętrznymi, ogólnie obowiązującymi przepisami i dobrem ruchu związkowego.
 2. Komisję Rewizyjną stanowią Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i dwaj jej członkowie.
 3. Komisja Rewizyjna w szczególności:
  1) czuwa nad przestrzeganiem Statutu,
  2) sprawdza realizację uchwał organów Federacji,
  3) kontroluje prawidłowość zarządzania majątkiem Federacji,
  4) składa sprawozdanie Zjazdowi Federacji,
  5) przedkłada Zjazdowi Federacji wnioski dotyczące udzielania absolutorium  Radzie Federacji.
 4. Komisja ma prawo w związku ze swoją działalnością:
  1) delegować swych przedstawicieli na posiedzenia wszelkich     organów, komisji, sekcji i zespołów Federacji,
  2) kontrolować wszelkie dokumenty dotyczące działalności Federacji,
  3) powoływać doraźnie działające zespoły biegłych,
  4) przedkładać wnioski Radzie Federacji,
  5) kierować wnioski do Związkowego Sądu Koleżeńskiego.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są organizowane i zwoływane nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

Art. 20

Przewodniczący Federacji:

 1. Reprezentuje Radę Federacji wobec organów administracji państwowej i gospodarczej organizacji politycznych i społecznych krajowych i zagranicznych: w szczególności przedstawia stanowisko Federacji w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych,
 2. Podejmuje doraźne decyzje dotyczące działalności Federacji z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Federacji, Rady Federacji,
 3. Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Federacji.
 4. Działa w imieniu Federacji w zakresie zaciągania zobowiązań, zawierania umów i podpisywania dokumentów w trybie wykonywania uchwał Zjazdu Federacji lub Rady Federacji,
 5. Kieruje całością działań Rady Federacji i reprezentuje ją przed Zjazdem Federacji.

Art. 21

Wiceprzewodniczący i sekretarz Federacji:

 1. Reprezentują Federację i działają w jej imieniu w granicach umocowania.
 2. Odpowiadają za działania w zakresie powierzonych im kompetencji przez Radę Federacji lub przewodniczącego Federacji

ROZDZIAŁ  V – Majątek Federacji

Art. 22

 1. Majątek Federacji powstaje:
  1) ze składek członków Federacji,
  2) z dotacji, darowizn i zapisów,
  3) z innej działalności statutowej.
 2. Majątek Federacji stanowią:
  1) nieruchomości,
  2) ruchomości,
  3) środki finansowe i papiery wartościowe.
 3. Przyjęcie przez Federację jakichkolwiek wartości majątkowych nie może być uzależnione od warunków sprzecznych z interesami Federacji, jej członków i ruchu związkowego.

Art. 23

 1. Majątek Federacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.
 2. Podstawę działania Federacji w zakresie dysponowania majątkiem stanowi budżet.
 3. Działalność w ramach budżetu prowadzi Rada Federacji, a w jej imieniu osoby upełnomocnione zgodnie z art. 18 ust. 4 pkt.6 i art. 20 pkt.3.
 4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych konieczne jest łączne działanie co najmniej dwóch upełnomocnionych osób.
 5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wymagana jest uchwała:
  1) Rady Federacji przy podejmowaniu działalności gospodarczej lubinwestycji.
  2) Rady Federacji w sprawach pozostałych, a w  szczególności nabywania i zbywania lub likwidacji trwałych składników majątku.

ROZDZIAŁ VI – Odznaka Federacji

Art. 24

 1. Za zasługi w ruchu zawodowym i w działalności społeczno-politycznej, za aktywną i ofiarną pracę oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju i umacnianiu działalności Federacji ustanawia się odznakę Zasłużony dla Federacji Związków Zawodowych pracowników Przemysłu Lotniczego, Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego i Precyzyjnego i Chemicznego „Przemysł Specjalny”.
 2. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i jest przyznawana zgodnie z zasadami i trybem jej nadawania określonym regulaminem.

ROZDZIAŁ VII – Związkowy Sąd Koleżeński

Art. 25

Związkowy Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwały w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zjazd Federacji.

Art. 26

 1. Jako odznaki Federacji mogą być używane Sztandar Federacji, odznaka Federacji i znaczek organizacyjny. Wzory odznak określa Zjazd Federacji.
 2. Federacja posługuje się dwoma pieczątkami:
  1) podłużną zawierającą nazwę Federacji i adres,
  2) okrągłą zawierającą nazwę Federacji i adres.

Art. 27

Do wykonywania zastępstwa prawnego i podpisywania dokumentów w imieniu Federacji uprawnione są osoby imiennie upoważnione przez Radę Federacji.

Art. 28

Wykładni przepisów Statutu dokonuje Rada Federacji