+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Regulamin działania Organizacji Międzyzakładowych Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

REGULAMIN

działania Organizacji Międzyzakładowych
Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
(przyjęty przez Zarząd Krajowy ZZPE w dniu 24 lutego 2004 r.)

1.
Zgodnie z Art. 34 ; 34 – 1; 34 – 2 Ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 (Dz.U nr 79 z 2001 oraz Dz.U. 128 z 2001, Dz.U. 100 z 2002, Dz.U. 135 z 2002, Dz.U. 240 z 2002, Dz.U. nr 04 z 2003, Dz.U. 63 z 2003 ) oraz art. 18 ust 5 Statutu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem – KRS 0000167759) prawo do tworzenia organizacji międzyzakładowych przysługuje strukturom Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego działającego w przedsiębiorstwach tworzonych w wyniku podziału jednego z nich na kilka lub więcej podmiotów gospodarczych, wydzielenia spółek „córek” lub powstałych po upadłości podmiotu gospodarczego.

2.

Organizacja Międzyzakładowa Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego posiada osobowość prawną i wymaga odrębnego wpisu do właściwego Krajowego Sądu Rejestrowego, z uwzględnieniem wszystkich zakładowych struktur Związku wchodzących do tej Organizacji Międzyzakładowej, niezależnie od ich liczebności (zapis w KRS w pozycji : nazwa jednostki terenowej lub oddziału).

3.

W przypadku utworzenia struktury międzyzakładowej do rejestru KRS Zarządu Krajowego Związku na szczeblu krajowym -wpisuje się jedynie nazwę organizacji międzyzakładowej.

4.

Organizacja Międzyzakładowa ma prawo do wykorzystania w swojej nazwie nazwy lub logo firmy „matki” lub firmy, na bazie której powstały odrębne podmioty gospodarcze.

5.

Zgodnie z art. 34 USTAWY o związkach zawodowych Organizacja Międzyzakładowa ZZPE posiada wszystkie kompetencje i uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, wynikające z art. 25 – 31 USTAWY o związkach zawodowych oraz art. 18 ust 2 STATUTU Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego.
Organizacja Międzyzakładowa działa na podstawie ustawy o związkach zawodowych, Statutu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, niniejszego Regulaminu oraz własnego regulaminu pracy .

6.

W szczególności Organizacja Międzyzakładowa ZZPE ma prawo do posiadania własnego majątku oraz ustalania wysokości składki członkowskiej – dla członków Związku zrzeszonych w danej strukturze międzyzakładowej.

7.

W celu przeciwdziałania rozdrobnieniu organizacyjnemu struktur ZZPE oraz utrzymaniu rangi i znaczenia ruchu zawodowego organizacje zakładowe ZZPE tworzone w podmiotach gospodarczych działających na bazie spółek powstałych w wyniku upadłości firmy, jej podziału lub wydzielenia spółek „córek” mają prawo przystąpienia do tworzenia organizacji międzyzakładowej.

8.

W skład zarządu Organizacji Międzyzakładowej powinny wchodzić przedstawiciele wszystkich organizacji zakładowych, powstałych w przypadkach określonych w art. 1 niniejszego Regulaminu, wybrani zgodnie z przyjętymi ordynacjami wyborczymi.

9.

Zgodnie z art. 34 – 1 USTAWY o związkach zawodowych Organizacja Międzyzakładowa ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej dla członków funkcyjnych Związku odpowiednio do udziału liczby członków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej struktury.

10.

Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu, jak również rozstrzyganie spraw organizacyjnych nie objętych Regulaminem należy do Zarządu Krajowego Związku.

11.

Integralną część regulaminu stanowi załącznik ze spisem organizacji międzyzakładowych.