+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Projekt UE – PIN EQF PRAXIS AND INFORMATION NETWORK

 

 

W lutym 2012 r. zaproszono nasz Związek do współpracy przy realizacji zadań w międzynarodowym Projekcie PIN (EQF PRAXIS AND INFORMATION NETWORK) – Europejskie ramy kwalifikacyjne – praktyka tworzenia sieci informacyjnej. 

Projekt jest  realizowany (w latach 2012 – 2014) w ramach europejskiego Programu Leonardo LNW  przez  25 partnerów z 14 krajów, głownie organizacji zajmujących się problematyką szkolenia i nauczania oraz związków zawodowych.  Polskę reprezentuje dwóch partnerów: Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.

Projektodawca – IG METALL (Związek Zawodowy Metalowców w Federalnej Republice Niemiec) – założył, że realizacja programu europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie wymaga udziału strony społecznej –  w tym głównie organizacji ruchu zawodowego, związków pracodawców, a także  przedstawicieli placówek edukacyjnych różnych szczebli, zaangażowanych w tworzenie przejrzystych kryteriów, które posłużą do wypracowania jednolitego systemu ocen kwalifikacji zawodowych w UE, obejmujących zarówno formy kształcenia formalnego jak również nieformalnego – wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobywanych przez całe życie. Zadaniem Partnerów Projektu jest analiza i ocena zasad i metod wdrażania EQF (Europejskich Ram Kwalifikacyjnych ) na poziomie krajowym, w tym głównie  przeprowadzenie analizy realizacji EQF  w poszczególnych krajach UE z uwzględnieniem specyfiki różnorodności kulturowej.

Naszym zadaniem (podobnie jak innych partnerów związkowych) jest  powołanie i prowadzenie pracy  grupy fokusowej, która przeanalizuje i określi  wpływ wyników nauczania początkowego i ogólnego na poziom kompetencji zawodowych; wpływ wyników nauczania na przydatność zawodową pracowników; ocenę elastyczności w programach szkoleniowych i możliwości ich dostosowywania do  zmiennych potrzeb rynku pracy;  poddanie analizie jakość kształcenia i polskiego systemu szkolenia zawodowego. Ponadto oczekuje się, że partnerzy projektu będą uczestniczyć w krajowych programach pozwalających na  określeniu standardów dla rozwoju nowych profili kwalifikacji pod przyszłe umiejętności, kształtować opinię dot.  układów zbiorowych pracy w celu uwzględniania w uzp procesów kształcenia ustawicznego  i zdobywania nowych kompetencji.

EQF  i odpowiednio krajowe ramy kwalifikacji stanowią nowy krok w dziedzinie praw pracowników w Europie. Porównywalności i przejrzystości będą istotnymi czynnikami dla realizacji interesów pracowniczych, związków zawodowych i instytucji szkoleniowych uważają się za partnerów i doradców pracowników i ich interesów.

W przekonaniu pomysłodawców projektu udział  związków zawodowych jest niezbędny dla prawidłowej realizacji  Europejskiej Ramy kwalifikacji, gdyż stanowią najistotniejsze ogniwo między ośrodkami walidacyjnymi a pracownikami. Dzięki związkowym, oddolnym inicjatywom będzie możliwość stworzenia systemu  przejrzystego i demokratycznego, pozwalającego na stosowanie zasad partycypacji pracowniczej.
W ramach projektu  zostaną zebrane i upowszechnione najlepsze praktyki narodowe w zakresie zarządzania EQF. Doświadczenia z różnych kultur i tradycji narodowych będą zestawiane, w miarę możliwości porównywane i łączone oraz agregowane. Przyczyni się to niewątpliwie  do zwiększenia mobilności i uznawania kompetencji w   całej UE z uwzględnieniem interesów pracowniczych.

Powołując grupę fokusową z udziałem przedstawicieli świata nauki, pracodawców, praktyków szkolenia zawodowego i przedstawicieli związków zawodowych stawialiśmy głownie na  zwiększenie zainteresowania środowisk pracowniczych branży elektromaszynowej  programami europejskich i narodowych ram kwalifikacji ; zapoznanie środowisk zawodowych z zasadami  tworzenia europejskich i narodowych ram kwalifikacji oraz systemów walidacji przy wyznaczaniu poziomów kwalifikacji oraz umożliwienia porównania standardów kwalifikacyjnych na tle innych krajów UE. Założyliśmy też, że udział ZZPE w projekcie stworzy szanse na przełamanie ściśle środowiskowego zainteresowania problematyką implementacji Europejskich Ram Kwalifikacji na grunt krajowy  ( dotąd w naszej ocenie w/w problematyką zajmowały się głównie wyselekcjonowane środowiska naukowe ze sfery edukacji, urzędnicy MEN – w ramach obowiązków zawodowych oraz nieliczne organizacje pozarządowe).

W naszym przekonaniu  możliwość wykorzystania standardów kwalifikacyjnych innych krajów – zwłaszcza w obszarze walidacji poziomu kwalifikacji pozaformalnych  – w celu ich przeniesienia i rozpropagowania w branżach przemysłowych,  może ułatwić umiejętność prawidłowej oceny pracowników oraz  projektowania indywidualnych karier zawodowych w przedsiębiorstwach. W związku z powyższym władze kierownicze ZZPE prowadzą stałą kampanię informacyjną.

Przyszłościowe i doniosłe znaczenie ma też możliwość wykorzystania standardów walidacyjnych na poszczególnych poziomach kwalifikacji  przy tworzeniu zakładowych i branżowych zbiorowych układów pracy.

Pobierz ulotkę projektu