+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

        W dniach 30. 03 – 1 04. 2022 r. w Hotelu REWITA w Kościelisku koło Zakopanego grupa ponad pięćdziesięciu funkcyjnych działaczy ZZPE, Federacji ZZP „Przemysł Specjalny” oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE brała udział w posiedzeniach organów statutowych Związku i Federacji oraz w szkoleniu dotyczącym praktycznych aspektów wdrażania ustawy „o obronie ojczyzny”.

   Zarząd Krajowy i Rada Federacji przyjęły sprawozdania z działalności merytorycznej   i statutowej oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok, a następnie zatwierdziły przedstawiony przez kierownictwo obu naszych struktur harmonogram spotkań projektowanych w bieżącym roku oraz preliminarz budżetowy

    Omawiając sprawozdanie Przewodniczący Stanisław Janas skupił się głównie na przebiegu i efektach Akcji Protestacyjnej zainicjowanych w spółkach PGZ S.A. Pod naciskiem naszego Związku i Sekcji Zarząd PGZ całkowicie wycofał się z mocno forsowanego wprowadzenia Centrum Usług Wspólnych.

    Dziś Prezes Chwałek wraca co prawda do częściowej realizacji ówczesnych zamierzeń  i zaproponował centralizację usług prawnych, co wywołało w trakcie spotkania w Kościelisku ożywioną i burzliwą dyskusję – protestowano głównie z powodu braku konsultacji  nowego projektu ze wszystkimi organizacjami związkowymi PGZ – S. Janas studził nastroje oznajmiając, iż na spotkaniu, po którym strony podpisały wspólny komunikat, ta propozycja  kierownictwa PGZ S.A. będzie szeroko omawiana i konsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi strukturami związkowymi.

   Obradujące gremia Związku i Federacji wspólnie przyjęły Stanowisko w sprawie konieczności niezwłocznego wprowadzenia podwyżek płac w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, w tym w spółkach sektora  obronnego.

   Ponadto Zarząd Krajowy ZZPE podjął uchwałę w sprawie utworzenia nowego oddziału ZZPE w Wojskowym Instytucie Techniki  Pancernej  i Samochodowej z Sulejówka.