+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

        Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Związku i Federacji  – rozszerzone o członków Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego – odbyło się w dniu 27 października 2022 r. w MASKPOLU S.A. – Konieczki. Zgodnie z programem,  zaproponowanym przez gospodarza – Zwiazek Zawodowy Pracowników MASKPOL S.A. i jego przewodniczącego kol. Józefa Srokę  –  posiedzenie rozpoczęło się od wizyty w halach produkcyjnych MASKPOLU S.A. , po których oprowadzał członek Zarządu Firmy  – pan Tomasz Jackiewicz- znający ten zakład niemal od podszewki i  uczestniczący niemal we wszystkich pracach wdrożeniowych nowych produktów. MASKPOL zatrudniający ok. 1000 pracowników  jest praktycznie jedynym producentem indywidualnego sprzętu ochronnego dla Wojska Polskiego : wszelkiego rodzaju hełmów, kamizelek kuloodpornych, ubrań ochronnych oraz mundurów. Uczestnicy spotkania zapoznali się z procesem produkcji ( zaskoczeniem dla większości była prezentacja produkcji hełmów z tworzyw sztucznych ).

      Rozpoczęte po południu  obrady oscylowały głównie wokół spotkania przewodniczących międzyzakładowych i zakładowych organizacji ZZPE i Federacji ZZPP „Przemysł Specjalny”  z Zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i jej Prezesem panem Sebastianem Chwałkiem., chociaż w porządku obrad znalazł się również punkt  oceny przebiegu Akcji Protestacyjnej zainicjowanej przez Radę SKPZ w dniu 15.09.2022.

    Analizując efekty spotkania w siedzibie PGZ S.A. Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas  podkreślił, że miało ono charakter wybitnie informacyjny, więc Związek nie protestował   przeciwko ograniczeniom narzuconym przez PGZ, a  dotyczącym składu osobowego spotkania – PGZ wykluczył możliwość udziału osób nie będących pracownikami spółek ze względu na wymóg obowiązku zachowania tajemnicy firmy. To ograniczenie dotyczyło zarówno przewodniczącego Związku jak również Szefa SK PZ ZZPE. Oceniając merytoryczne efekty trzygodzinnego spotkania jego uczestnicy podkreślali zwłaszcza fakt, iż Prezes PGZ starał się odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, zwłaszcza dotyczące lokowania w przedsiębiorstwach produkcji wynikającej z kontraktów koreańskich na dostawy uzbrojenia dla Wojska Polskiego, chociaż kilkakrotnie zaznaczał, iż w tej sprawie nadal toczone są rozmowy ze stroną koreańska i kierownictwami poszczególnych spółek.

    Prezydia uznały, iż umieszczenie przyszłej produkcji ( czy też montażu) czołgów koreańskich w Zakładach im.  Cegielskiego  w Poznaniu jest niezrozumiałe dla ruchu zawodowego, gdyż jedynym producentem czołgów w Polsce był jak dotąd BUMAR-ŁABĘDY – firma z kilkudziesięcioletnią tradycją budowy sprzętu pancernego i posiadająca wszelkie ku temu kompetencje i zobowiązały  kierownictwo Związku do wystosowania Petycji w tej sprawie do Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  Sejmu, Senatu i  Rządu RP. 

    Podkreślając wagę wymiaru zmian ilościowych i jakościowych planowanych wdrożeń w całej „zbrojeniówce” wyrażono jednocześnie niepokój, czy ów proces przyspieszenia nie doprowadzi poszczególnych firm na skraj upadłości, gdy w przypadku opóźnień w realizacji programów spółki zostaną obciążane karami niszczącymi efekty wzrostu.

     Analizując przebieg Akcji Protestacyjnej w spółkach PGZ S.A. członkowie Prezydium przyznali, iż w zasadzie Akcja spełniła oczekiwania – doszło do spotkania z kierownictwem PGZ ( odkładanego przez co najmniej pół roku ), w większości przedsiębiorstw prowadzi się negocjacje w sprawie zwyżki płac, a nasze organizacje związkowe postulują – zgodnie z przyjętą uchwałą – skalę dwudziestoprocentowego wzrostu płac do końca tego roku.

   W sprawach różnych Prezydium przyjęło, iż przyszłoroczny wspólny dla Związku i Federacji IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się w połowie maja 2023 r. w Bukowinie