+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

29 marca 2019 r. odbyło się statutowe, wspólne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku i Rady Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”, na którym  podsumowano ubiegłoroczną działalność merytoryczną oraz finansową, a także przyjęto szereg uchwał dotyczących wewnątrzorganizacyjnych, w tym dotyczących przygotowań do VIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego oraz  dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w przedsiębiorstwach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

   Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności merytorycznej oraz finansowej, przedstawionych przez Przewodniczącego i Sekretarza oraz sprawozdania wspólnej komisji rewizyjnej  Zarząd I Rada   przegłosowały przyjęcie przedstawionych dokumentów i przyjęły jednogłośnie wniosek, zgłoszony przez komisję  rewizyjną, o udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi oraz wspólnemu kierownictwu obu struktur. Komisja rewizyjna zwróciła uwagę na  skomplikowaną sytuację finansową, zwłaszcza po decyzji o radykalnym zmniejszeniu wymiaru składki członkowskiej i zwróciła się z propozycją, by delegacji na Zjazd  „wypracowali na nowo zasady finansowania , które umożliwią  w dłuższej perspektywie czasowej zachować stabilność finansową przy zachowaniu wypracowanych przez lata zasad  i metod działania”.

Podsumowując wyniki pracy komisji zjazdowych  stwierdzono, iż formalnie nie zgłoszono żadnej uwagi czy też propozycji poprawki do Statutu Związku i Federacji, niemniej kol. Andrzej Sypek przypomniał o propozycji wydłużenia kadencji władz i organów statutowych, zgłoszonej w marcu ub.r. na posiedzeniu Prezydium. Po dyskusji uznano, iż taki wniosek jest niezasadny, gdyż przedłużanie kadencji wywoła głównie marazm w organizacjach, gdyż kampanie wyborcze są zawsze momentem mobilizacji dla wszystkich struktur organizacyjnych i poszczególnych członków.

   W  propozycjach programowych, zgłoszonych przez przewodniczącą zespołu kol. Annę Radzikowską, zwrócono uwagę na konieczność działania nastawionego bezpośrednio na członków Związku i Federacji,  takich jak karty rabatowe, zniżki dla członków przy zakupach itp. Komisja postuluje również, by  zwiększyć częstotliwość spotkań organów statutowych i łączyć je ze szkoleniami na bieżące tematy w działalności związkowej.  

   Ponadto, na wniosek Przewodniczącego ZZPE, Zarząd i Rada uznały, iż nie podejmą decyzji o akceptacji nowego regulaminu Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE  i do czasu wyborów nowych władz SK PZ obowiązuje regulamin przyjęty w 2015 r.

    Zarząd i Rada przyjęły, iż do dnia 15 kwietnia br. organizacje zakładowe i międzyzakładowe Związku i Federacji  prześlą do biura ZZPE imienne listy delegatów na VIII Zjazd, zaś w przypadku, gdy do tej daty nie przeprowadzą jeszcze wyborów, potwierdzą ile z przypadających mandatów zamierzają wykorzystać. Informacja ta jest niezbędna do potwierdzenia rezerwacji w DW HYRNY w Zakopanem.  

    Ponadto Zarząd i Rada upoważniły Prezydium do  korespondencyjnego głosowania w sprawie przyjmowania do ZZPE lub Federacji nowych organizacji zakładowych po formalnym wpłynięciu do biura ZZPE takich wniosków.