+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      13 .10.2021 r. obradowało wspólne Prezydium Związku i Federacji. Przedmiotem spotkania by la potrzeba oceny akcji protestacyjnej prowadzonej przez związki z przedsiębiorstw Polskiej Grupy Zbrojeni owej oraz odniesienia się do propozycji zmian w regulaminie działania Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. 

   Po analizie sytuacji w spółkach PGZ S.A. Prezydium uznało, iż akcja protestacyjna cieszy się poparciem większości załóg, a realizacja projektu powołania Centrum Usług Wspólnych, forsowana przez kierownictwo PGZ musi wywołać dalszą eskalację napięć i zaostrzenie form protestu.

   Odnosząc się do propozycji zmian w regulaminie Komisji Trójstronnej  przewodniczący S. Janas przedstawił tło i potrzebę takiej zmiany, wynikającej z przejścia dwóch związków branżowych  (Związku Inżynierów i Techników oraz Związku Pracowników Sektora Obronnego)  z  Forum Związków Zawodowych do OPZZ tracąc przy tym miejsce w Zespole Trójstronnym. Propozycja wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego zmierza do rozszerzenia składu każdego przedstawiciela, przy czym strona rządowa musi uzupełnić i odnowić swój skład komisji po roszadach ze zmianą ministerstw i podległości poszczególnych branż. Prezydium zaakceptowało proponowany projekt. OPZZ prześle projekt do odpowiedniego ministerstwa. Przypominam przy okazji, iż ostatnie posiedzenie  Zespołu odbyło się półtora roku temu (marzec 2019 ).

  Ponadto przyjęto harmonogram spotkań organów statutowych Związku i Federacji w 2021 r. 

*

     Po zakończeniu obrad  Prezydium ZZP i Federacji zebrało się prezydium Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE i przyjęło uchwałę odnoszącą się do sposobu wyboru przedstawicieli związków zawodowych do tzw. roboczego zespołu zadaniowego , powołanego przez PGZ.

    Prezydium Sekcji uznało sposób wyboru ( mianowania ?) przedstawicieli związków zawodowych za niezgodny z uchwałą PGZ S.A. w sprawie powołania w/w zespołu. Pismo z informacja o nieuznawaniu tego zespołu przesłano do Prezesa PGZ S.A.

Komunikat do załóg   z dnia 19.10.2021 r. 

Kierownictwo PGZ S.A. rezygnuje z realizacji programu CUW i procesu konsolidacji w zakresie ustalonym w uchwałach z dnia 17 września 2021 r.

   Z  dumą i satysfakcją informujemy, że w dniu 15 października br. kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. definitywnie odstąpiło od realizacji zaplanowanego programu wprowadzania Centrum Usług Wspólnych w sposób przedstawiony w uchwałach Zarządu PGZ S.A. z 17 września br. gdzie projektowano rewolucję kadrową ( czytaj zwolnienia pracowników ) w siedmiu komórkach organizacyjnych podległych przedsiębiorstw.  Centralizacja zakupów PGZ  będzie co prawda prowadzona, ale w oparciu o  zasoby własne Centrali i w ograniczonym zakresie uzgodnionym ze strona społeczną, bez przejmowania pracowników do PGZ .

     Przypominamy,  ze decyzję Zarządu PGZ o odstąpieniu od realizacji CUW w powiązaniu  z licznymi wypowiedzeniami umów pracowniczych poprzedziła nasza Akcja Protestacyjna ZZPE Protest  niewątpliwie zaważył na rezygnacji z planów  PGZ, które w zasadniczy sposób ograniczały autonomię spółek, mogły wywołać chaos organizacyjny oraz zaowocować zwolnieniami  kilku tysięcy pracowników. Nasz Protest przyniósł pożądany skutek !

     Nie będzie likwidacji  stanowisk w przedsiębiorstwach !

     Kierownictwo CUW pozostawia sobie prawo monitorowania i audytu postępowań  w zakresie zgodności procedur wypracowanych przez PGZ S.A. oraz informuje, iż przystąpi do rozbudowy wewnętrznej komórki prawnej, tak aby zapewnić podnoszenie standardów obsługi.

 

     W komunikacie przekazanym stronie społecznej w dniu 15. 10. 2021 r. kierownictwo PGZ odnosi się również  – w sposób enigmatyczny – do  planowanych wcześniej procesów  konsolidacji . Według tego oświadczenia procesy konsolidacyjne będą realizowane  w momencie pozyskania środków finansowych niezbędnych do ich przeprowadzenia

 Komunikat zakończono stwierdzeniem, iż cały proces zmian będzie prowadzony w oparciu  o dialog społeczny. Przypominamy więc kierownictwu PGZ S.A. iż od początku kwestionowaliśmy sposób wyboru ( mianowania ?)  zespołu  reprezentującego stronę społeczną, a także częstotliwość planowanych spotkań konsultacyjnych.  To trzeba przemyśleć na nowo i uszanować autonomię  związków zawodowych